Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Vienlaikus, nosakot, kuri pakalpojumi ir regulējami, tiek ņemts vērā regulēšanas "slieksnis". Siltumenerģijas apgādes pakalpojums ir regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadā. Savukārt mazās siltumapgādes sistēmas netiek regulētas, lai neuzliktu papildu administratīvo slogu siltumapgādes komersantiem un tādējādi nepalielinātu siltumapgādes izmaksas un tarifus.

Tāpat siltumenerģijas tirdzniecība tiek regulēta līdz tā dēvētajai "piederības robežai" ar lietotāju, parasti tas ir līdz siltumtrases ievada vietai ēkā. Siltumenerģijas izmantošana ēkā nav regulējams pakalpojums.

Pašlaik Latvijā siltumapgādē tiek regulēti vidēji 240 komersantu (skaits ir mainīgs) sniegtie siltumapgādes pakalpojumi, un regulētie pakalpojumi veido ap 93% no kopējā siltumapgādes tirgus apjoma. Lielākā daļa komersantu ir siltumenerģijas ražotāji. 

Siltumapgādes gala tarifu lietotājiem regulators nosaka 58 siltumapgādes komersantu sniegtajiem pakalpojumiem - dažādās Latvijas apdzīvotajās vietās.


Regulators sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Lai sniegtu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs. Citas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību saistītās darbības ir pašvaldību kompetencē.

Regulators elektronisko sakaru nozarē regulē elektronisko sakaru komersantu sniegtos pakalpojumus - balss telefoniju, datu un elektronisko ziņojumu pārraidi, nomātās līnijas, interneta piekļuvi, radio vai televīzijas programmu izplatīšanu publiskajos elektronisko sakaru tīklos, piekļuvi tīkliem un infrastruktūrai, kā arī starpsavienojumus. 

Elektronisko sakaru pakalpojumus ir tiesīgs sniegt reģistrēts elektronisko sakaru komersants. Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos ierobežoto resursus - radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības elektronisko sakaru komersantam piešķir Regulators.

 


Regulators pasta nozarē regulē tradicionālos pasta pakalpojumus, kurjerpasta pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus. Regulatora uzdevums ir uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši universālo pasta pakalpojumu, kā arī rūpēties par konkurences veicināšanu nozarē un klientu interešu aizstāvību. 

Pasta nozares misija ir kvalitatīvi un efektīvi sniegt pasta pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, vienlaikus nodrošinot, lai tie būtu ekonomiski pieejami. 

Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina Regulators.

Latvijā universālo pasta pakalpojumu (vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi) sniedz valsts AS “Latvijas Pasts”.


Lai elektroenerģija nonāktu līdz gala patērētājam, tā vispirms ir jāsaražo, un tad to var piegādāt līdz katra lietotāja elektroierīcei. Elektroenerģiju nav iespējams uzkrāt (kā ūdeni), tā nepārtraukti tiek ražota, pārvadīta un patērēta - visu laiku notiek nemitīgs process.

Latvijas Republikas teritorijā ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties reģistrēti uzņēmumi (Elektroenerģijas tirgotāju reģistrs), bet pamatā šobrīd lielākā daļa lietotāju elektroenerģiju pērk no AS „Latvenergo”. Elektroenerģijas pārvadi Latvijas Republikas teritorijā veic viens pārvades sistēmas operators – AS „Augstsprieguma tīkls”, bet elektroenerģijas sadali – 11 sadales sistēmas operatori (Sadales sistēmas operatoru licenču saraksts), no kuriem AS „Sadales tīkls” nodrošina 99% elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi. Ar elektroenerģijas ražošanu valstī nodarbojas uzņēmumi, kas reģistrēti elektroenerģijas ražotāju reģistrā (Elektroenerģijas ražotāju reģistrs). Lielākais elektroenerģijas ražotājs Latvijas Republikas teritorijā ir AS „Latvenergo”.

Regulators izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.


 


Dabasgāzes apgādes nozare ietver dabasgāzes uzglabāšanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību (izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās), savukārt nozares komersantu uzraudzību veic Regulators. Saskaņā ar Enerģētikas likumu, sākot no 2017. gada 3. aprīļa Latvijā darbojas atvērts dabasgāzes tirgus, kurā ikviens komersants, darbojas saskaņā ar liberalizēta dabasgāzes tirgus regulējumu

   

Regulatora pienākumos ūdenssaimniecības nozarē ietilpst komersantu sniegto ūdensapgādes pakalpojumu (ūdens ieguve un sagatavošana; ūdens piegāde) regulēšana un kanalizācijas pakalpojumu (notekūdeņu savākšana un novadīšana; notekūdeņu attīrīšana) regulēšana, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms vismaz vienā no minētajiem četriem sabiedriskā pakalpojuma veidiem pārsniedz 100 000 m3 gadā. Ūdenssaimniecības nozares komersanti, kuru sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms nevienā veidā nepārsniedz 100 000 m3 gadā, netiek regulēti.

Lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.

Pārskati

Kvalitātes pārskati

Komersantu nosaukumi ar linkiem uz deklarāciju failiem