Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Vienlaikus, nosakot, kuri pakalpojumi ir regulējami, tiek ņemts vērā regulēšanas "slieksnis". Siltumenerģijas apgādes pakalpojums ir regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadāSavukārt mazās siltumapgādes sistēmas netiek regulētas, lai neuzliktu papildu administratīvo slogu siltumapgādes komersantiem un tādējādi nepalielinātu siltumapgādes izmaksas un tarifus.

Tāpat siltumenerģijas tirdzniecība tiek regulēta līdz tā dēvētajai "piederības robežai" ar lietotāju, parasti tas ir līdz siltumtrases ievada vietai ēkā. Siltumenerģijas izmantošana ēkā nav regulējams pakalpojums.

Pašlaik Latvijā siltumapgādē tiek regulēti vidēji 240 komersantu (skaits ir mainīgs) sniegtie siltumapgādes pakalpojumi, un regulētie pakalpojumi veido ap 93% no kopējā siltumapgādes tirgus apjoma. Lielākā daļa komersantu ir siltumenerģijas ražotāji. 

Siltumapgādes gala tarifu lietotājiem Regulators nosaka 58 siltumapgādes komersantu sniegtajiem pakalpojumiem - dažādās Latvijas apdzīvotajās vietās.

Regulatora pienākumos ūdenssaimniecības nozarē ietilpst komersantu sniegto ūdensapgādes pakalpojumu (ūdens ieguve un sagatavošana; ūdens piegāde) regulēšana un kanalizācijas pakalpojumu (notekūdeņu savākšana un novadīšana; notekūdeņu attīrīšana) regulēšana, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms vismaz vienā no minētajiem četriem sabiedriskā pakalpojuma veidiem pārsniedz 100 000 m3 gadā. Ūdenssaimniecības nozares komersanti, kuru sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms nevienā veidā nepārsniedz 100 000 m3 gadā, netiek regulēti.

Lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.

Regulators sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Lai sniegtu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs. Citas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību saistītās darbības ir pašvaldību kompetencē (skatīt: ko Regulators regulē atkritumu apsaimniekošanas nozarē?). Plašāk ar būtiskākajām izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanā Latvijā var iepazīties sadaļā “Jaunumi”.

Regulators elektronisko sakaru nozarē uzrauga komersantu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā veic pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, konkurences veicināšanu nozarē un lietotāju interešu aizstāvību. Elektronisko sakaru pakalpojumus ir tiesīgs sniegt Regulatorā reģistrēts komersants.

Regulatora pienākumos pasta nozarē ietilpst tradicionālo pasta pakalpojumu, kurjerpasta pakalpojumu, eksprespasta pakalpojumu un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu regulēšana, kā arī uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši universālo pasta pakalpojumu, kā arī rūpēties par konkurences veicināšanu nozarē un klientu interešu aizstāvību. 

Pasta nozares misija ir kvalitatīvi un efektīvi sniegt pasta pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, vienlaikus nodrošinot, lai tie būtu ekonomiski pieejami. Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina Regulators. Latvijā universālo pasta pakalpojumu (vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi) sniedz valsts AS “Latvijas Pasts”.

Regulatora pienākumos elektroenerģijas nozarē ietilpst elektroenerģijas tarifu regulēšana, kā arī izskatīt lietotāju iesniegumus un sūdzības par energoapgādes jautājumiem un pakalpojumu sniegšanu.

Lai elektroenerģija nonāktu līdz gala patērētājam, tā vispirms ir jāsaražo un tad to var piegādāt līdz katra lietotāja elektroierīcei. Elektroenerģiju nav iespējams uzkrāt (kā ūdeni), tā nepārtraukti tiek ražota, pārvadīta un patērēta, visu laiku notiek nemitīgs process.

Latvijas Republikas teritorijā ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties reģistrēti uzņēmumi (Elektroenerģijas tirgotāju reģistrs), bet pamatā šobrīd lielākā daļa lietotāju elektroenerģiju pērk no AS „Latvenergo”. Elektroenerģijas pārvadi Latvijas Republikas teritorijā veic viens pārvades sistēmas operators – AS „Augstsprieguma tīkls”, bet elektroenerģijas sadali – 11 sadales sistēmas operatori (Sadales sistēmas operatoru licenču saraksts), no kuriem AS „Sadales tīkls” nodrošina 99% elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi. Ar elektroenerģijas ražošanu valstī nodarbojas uzņēmumi, kas reģistrēti elektroenerģijas ražotāju reģistrā (Elektroenerģijas ražotāju reģistrs). Lielākais elektroenerģijas ražotājs Latvijas Republikas teritorijā ir AS „Latvenergo”.

 

  

Regulators   dabasgāzes apgādes nozarē regulē dabasgāzes pārvadi un sadali, tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanu. Dabasgāzes tirdzniecība automobiļu gāzes uzpildes stacijās nav Regulatora pārziņā.