Regulatora padome lēmumus pieņem padomes sēdē, kuru sasauc un vada priekšsēdētājs. Padomes sēdes laiks un darba kārtība tiek izziņota saskaņā ar kārtību, ko paredz Regulatora nolikums. Tā tiek izziņota ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms padomes kārtējās sēdes sākuma vai ne vēlāk kā divdesmit četru stundu laikā pirms padomes ārkārtas sēdes sākuma. Padomes sēžu darba kārtība ir publiski pieejama Regulatora interneta mājas lapā. Padome pieņem lēmumus balsojot, un lēmumus paraksta priekšsēdētājs.

 

Regulatora sastāvā ir padome, kurā ietilpst priekšsēdētājs un četri locekļi, un izpildinstitūcija, kas ir pakļauta padomei un pilda tās sekretariāta un ekspertu funkcijas, lai sagatavotu jautājumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdē un īstenotu padomes pieņemto lēmumu un izdoto administratīvo aktu izpildi.

Izpildinstitūcijas sastāvā ir katrai regulējamai nozarei atbilstoša struktūrvienība, citas nepieciešamās struktūrvienības, kā arī trīs reģionālās struktūrvienības.

Struktūras shēma (Organigramma):
http://www2.sprk.lv/index.php?id=327&sadala=10

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. Regulators patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Regulatora misija - neatkarīgi un uzticami nodrošināt lietotāju un komersantu interešu līdzsvarošanu, veicinot sabiedrisko pakalpojumu attīstību.

Regulatora vīzija - kļūt par vienu no sabiedrībai uzticamākajām un atvērtākajām valsts iestādēm, realizējot jaunus un pilnveidojot esošos regulēšanas ietvarus.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) darbu ir uzsākusi 2001.gadā.

Līdz 2001. gada jūlijam sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu Latvijā īstenoja vairākas institūcijas. Enerģētikas nozares regulēšana bija Ekonomikas ministrijas pārraudzības iestādes – Energoapgādes regulēšanas padomes – pārziņā, telekomunikāciju nozares regulēšanu veica Satiksmes ministrija un tās pārraudzības institūcija – Telekomunikāciju tarifu padome, bet galvenie pasta nozares regulēšanas uzdevumi bija uzticēti Satiksmes ministrijas Sakaru departamentam. Dzelzceļa nozari regulēja Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošā Dzelzceļa administrācija.

Praksē pierādījās, ka regulēšanas institūciju sadrumstalotības, kā arī ierobežoto resursu dēļ regulēšana nebija efektīva. Turklāt šāda regulēšanas sistēma nenodrošināja neatkarīgu lēmumu pieņemšanas procesu. Eiropas Savienības sagatavotajos pārskatos par Latvijas attīstību vairākkārt tika uzsvērta regulēšanas procesa stiprināšanas nepieciešamība.

Lai uzlabotu situāciju un pilnveidotu regulēšanas sistēmu, tika veikta institucionālā reforma, mainot sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeli.

Pirms reformas īstenošanas vairāku gadu garumā noritēja diskusijas par piemērotāko regulēšanas sistēmu. Tika analizēta ārvalstu pieredze un prakse, un meklēts Latvijas apstākļiem piemērotākais risinājums. Šajā darbā vislielāko tehnisko palīdzību sniedza Pasaules Banka, kura, veicot izpēti un analizējot regulēšanas praksi citās valstīs, sagatavotajā ziņojumā rekomendēja Latvijai izvēlēties daudznozaru regulatora izveidi.
(http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/03/11/000009265_3970716145544/Rendered/PDF/multi_page.pdf )

1997. gada janvārī valdība pieņēma lēmumu par vienotas regulēšanas institūcijas izveidi enerģētikas, telekomunikāciju, pasta un dzelzceļa nozarēm.

Pēc nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādes perioda, kas ilga četrus gadus, 2001.gada jūlijā savu darbību uzsāka jauna sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas institūcija – SPRK. Tā pārņēma sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas no Energoapgādes regulēšanas padomes, Telekomunikāciju tarifu padomes, Dzelzceļa administrācijas un Satiksmes ministrijas.

Savukārt pašvaldībām līdz 2002.gada 1.jūnijam bija jānodrošina pašvaldību regulatoru izveidošana. Tādējādi Latvijā pastāvēja divu līmeņu regulēšanas sistēma - sabiedrisko pakalpojumus valsts regulējamās nozarēs regulēja SPRK, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - pašvaldību izveidoti sabiedrisko pakalpojumu regulatori.

Kopš 2008.gada SPRK paralēli savu funkciju veikšanai valsts regulējamās nozarēs arīdzan regulēja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību pašvaldību regulējamās nozarēs Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Šīs funkcijas SPRK veica atbilstoši deleģēšanas līgumam par sabiedrisko pakalpojumu (siltumapgāde, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana) regulēšanu, kas 2007. gada 20. novembrī bija noslēgts starp Rīgas pilsētas pašvaldību un SPRK.

Latvijā 2009. gada laikā tika īstenota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēmas reforma, izveidojot vienotu regulatoru. Saskaņā ar 2009. gada 11. jūnija grozījumiem likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” SPRK līdz 2009. gada 1. novembrim pārņēma no pašvaldību regulatoriem vai pašvaldību domēm (padomēm) regulēšanas funkcijas siltumapgādē, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs. SPRK pārņēma regulēšanas funkcijas no 16 pašvaldību regulatoriem.

Tādējādi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kopš 2009. gada novembra valstī nodrošina viena iestāde. Regulējamās nozares nosaka likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, un tās ir:

  • enerģētika (siltumapgāde, elektroenerģijas un gāzes apgāde),
  • elektroniskie sakari,
  • pasts,
  • dzelzceļa transports,
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošana (apglabāšana),
  • ūdenssaimniecība.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jomā SPRK nodrošina centralizētu un vienveidīgu likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” deleģēto regulēšanas funkciju izpildi, t.i., tiek nodrošināta vienota pieeja visu sabiedrisko pakalpojumu veidu regulēšanā.

SPRK funkcijas ir regulējamo nozaru un to komersantu regulēšana, tarifu aprēķināšanas metodikas noteikšana, tarifu apstiprināšana – jomās, kur to nosaka likums, kā arī licencēšana un komersantu reģistrēšana, konkurences sekmēšana regulējamās nozarēs, strīdu ārpustiesas izskatīšana un sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība.

2011.gada 11.augustā stājās spēkā grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, nosakot ka SPRK ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts un patstāvīgs sava likumā apstiprinātā budžeta izpildē.

SPRK lēmējinstitūcija ir padome, un tās locekļus amatā ieceļ Saeima. Regulatora pieņemtos lēmumus par prettiesiskiem var atzīt un atcelt tikai tiesa. SPRK darbība tiek finansēta no komersantu maksātas valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, ko aprēķina no regulējamo pakalpojumu apgrozījuma.

SPRK darbības principus nosaka likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kā arī katras regulējamās nozares reglamentējošie likumi un citi normatīvie akti.

Regulatora darbības pamatprincips ir aizstāvēt sabiedrisko pakalpojumu lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību. Tāpēc pirms būtisku lēmumu pieņemšanas, piemēram, normatīvo aktu apstiprināšanas, lemšanas par tarifa projektu un citiem nozīmīgiem jautājumiem, Regulators izzina ieinteresēto pušu – sabiedrisko pakalpojumu lietotāju, komersantu, iestāžu, organizāciju un citu interesentu viedokli. Minētais process ir atklāts un publisks.

Kad un kā Regulators izzina ieinteresēto pušu viedokli? Iepazīsti un piedalies!SPRK gada publiskie pārskati

No 2001.-2011.g. (pagaidām)
http://www2.sprk.lv/?sadala=14

Publikācijas un pētījumi

http://www2.sprk.lv/?sadala=13

Regulators, pārstāvot Latviju, sadarbojas ar citu valstu regulatoriem visās regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozarēs. Regulators aktīvi darbojas dažādās starptautiskās pārrobežu sadarbības organizācijās, kuru funkcijas ir saistītas ar regulēšanas normatīvās bāzes plānošanu un izstrādi, iekšējā tirgus drošu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī dažādu regulēšanas jautājumu risināšanu starptautiskā mērogā, vienlaikus sekmējot regulatora darbību Latvijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) darbības principus nosaka likums Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, kā arī katras regulējamās nozares reglamentējošie likumi un citi normatīvie akti.

Likums par „Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nosaka” no valsts budžeta neatkarīgu regulatora darbības finansēšanas modeli. Regulatora darbību finansē no ieņēmumiem, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, un šo nodevu maksā visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.

Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un tiek ieskaitīta regulatora kontā Valsts kasē. Šie līdzekļi ir izmantojami vienīgi regulatora darbības nodrošināšanai.

Regulatora budžets tiek noteikts „Likuma par valsts budžetu” ietvaros. Lai arī valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu tiek maksāta proporcionāli regulējamo uzņēmumu apgrozījumam, regulatora budžets nemainās līdz ar regulējamo uzņēmumu apgrozījumu. Regulatora budžeta apjomu atbilstoši apjomam, kas nepieciešams regulatora darbības nodrošināšanai, katru gadu apstiprina Saeima. Ja uzņēmumu veiktās iemaksas pārsniedz regulatora darbības nodrošināšanai attiecīgajā gadā nepieciešamās izmaksas, nākamajā gadā valsts nodevu par pārmaksāto summu samazina proporcionāli katra komersanta iemaksātās valsts nodevas lielumam.

Šāds regulatora finansēšanas modelis, kāds ieviests Latvijā, nodrošina regulatora neatkarību no valsts budžeta politikas un politiskajiem lēmumiem.

SPRK budžets un regulējamo komersantu apgrozījums 2007.-2012.gadā

Informācija par SPRK ikgadējo budžetu

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu (92.pants) SPRK katru mēnesi publicē informāciju par amatpersonām izmaksāto atalgojumu. Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” SPRK publicē aktuālo ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam gadam.

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2013. gadā
http://www2.sprk.lv/index.php?id=11342&sadala=14

Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāme 2013. gadam
http://www2.sprk.lv/index.php?id=14030&sadala=14

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsludina konkursu uz...
http://www2.sprk.lv/?sadala=16

Regulatora struktūru nosaka likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem". Saskaņā ar likumu Regulatora sastāvā ir padome, kurā ietilpst Saeimas ieceltais priekšsēdētājs un četri locekļi, un izpildinstitūcija, kas ir pakļauta padomei un pilda tās sekretariāta un ekspertu funkcijas, lai sagatavotu jautājumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdē un īstenotu padomes pieņemto lēmumu un izdoto administratīvo aktu izpildi.Well, not a very good homepage at the moment.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kontaktinformācija

Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039. Tālrunis: 67097200, Fakss: 67097277, E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

Regulatora darbinieku kontaktinformācija  

Kontaktinformācija medijiem:

Sabiedrisko attiecību vadītāja Ieva Bethere - tālrunis 67097252, mobilais tālrunis 29550199, E-pasts: ieva.bethere@sprk.gov.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba laiks

Regulatora darba laiks darba dienās: 8:30 - 17:00. 

Apmeklētāju pieņemšana

Padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis - katru pirmdienu no plkst. 11:00 - 13:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Padomes locekļi Rota Šņuka, Imants Mantiņš, Gatis Ābele un Intars Birziņš - pēc savstarpējas vienošanās pusēm izdevīgā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Izpildinstitūcijas darbinieki - iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Informācija par fizisko personas datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas sistēmu

Bankas rekvizīti 

Saņēmējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Adrese: Ūnijas ielā 45, Rīga, LV-1039

Reģ.nr. 90001162258

Konts: LV09TREL2120640005000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22


Regulatora centrālā biroja  atrašanās vietas karte


Nokļūšana līdz Regulatoram ar sabiedrisko transportu

Nokļūšanai līdz Regulatora centrālajam birojam Rīgā, Ūnijas ielā 45: pietura "Ūnijas iela", Autobuss - 48, Trolejbuss - 13, 16, 17

 


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) darbojas, lai neatkarīgi un uzticami nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un komersantu interešu līdzsvarošanu, veicinot sabiedrisko pakalpojumu attīstību. Savu misiju īstenojam jau vairāk nekā 10 gadus, kuru laikā esam uzkrājuši pieredzi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā nacionālā un starptautiskā mērogā.

Mēs esam eksperti un profesionāļi savā jomā, un katrreiz, kad aicinām mūsu komandai pievienoties jaunu kolēģi, sagaidām pieteikumus no zinošiem, pieredzējušiem, uz sadarbību un rezultātu vērstiem potenciāliem darbiniekiem, kuriem ir vēlme ar savu darbu publiskajā pārvaldē strādāt sabiedrības labā.

Šobrīd Regulatorā nav brīvas vakances.