print Drukāt

Reģistrēšana

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" Regulators regulē sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

No 2014.gada 28.oktobra sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēji vairs netiek licencēti, bet tiek reģistrēti sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

2014.gada 22.oktobrī stājās spēkā „Grozījumi likumā  "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””, kas paredz, ka Regulators nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vispārējās atļaujas noteikumus, kas ir saistoši visiem reģistrētajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbību nepieciešams regulēt un kuriem saskaņā ar regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem nav vajadzīga licence.

Regulators 2014.gada 23.oktobrī ar lēmumu Nr.1/15 apstiprināja vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumus sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos, kas nosaka reģistrācijas un informācijas iesniegšanas kārtību.

Regulators veido sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

Kas jādara, lai reģistrētos sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai, ja tiek pārtraukta sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniegšana

Lai reģistrētos sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju sniedzēju reģistrā, Regulatorā jāiesniedz paziņojums par reģistrāciju saskaņā ar  Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.1/15 „Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos1.pielikumu.

Ja komersants izbeidz sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumus, tas nosūta Regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši Regulatora 2014.gada 23.oktobra llēmuma Nr.1/15 „Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos2.pielikumam.

Paziņojuma par reģistrāciju un paziņojuma par darbības izbeigšanu izskatīšanas kārtība

Regulators pēc paziņojuma par reģistrāciju saņemšanas 5 darba dienu laikā elektroniski nosūta uz paziņojumā par reģistrāciju komersanta norādīto e-pasta adresi informāciju par termiņu, kādā  komersants tiks reģistrēts sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju reģistrā, informāciju par Regulatora lēmuma pārsūdzības iespēju un tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktajā termiņā nav saņemts Regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt komersantu.

Regulators izslēdz sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju no reģistra pēc komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas (2.pielikums), ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra vai, ja ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību vairs nav nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” vai citiem nozares normatīvajiem aktiem. Regulators reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu.

Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas.

Jāatceras!

Komersantam ir jāinformē Regulators par tā nosaukuma, juridiskās adreses, darbības zonas, kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

Kam pievērst uzmanību sagatavojot paziņojumu

Paziņojumu paraksta persona, kurai saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem ir paraksta tiesības.

Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.