print Drukāt

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā kļūt par pasta komersantu?

Jāiesniedz Regulatoram reģistrācijas paziņojumu. Pasta komersanta reģistrācijas paziņojums atrodas sadaļā "Reģistrēšana".

Kā pārtraukt darbību pasta nozarē?

Jāiesniedz Regulatoram pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojums. Pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojums atrodas sadaļā "Reģistrēšana".

Kas man kā komersantam ir obligāti jāievēro?

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (komersantam) Regulatora pieprasītā informācija jāsniedz Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja brīvi iegūt:

 • jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;
 • nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;
 • iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

Kāda informācija un cik bieži man ir jāsniedz Regulatoram?

Līdz 1.februārim iesniedzamā informācija:

 • informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kārtējā kalendārajā gadā;
 • informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu iepriekšējā kalendārajā gadā.

Divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamā informācija: 

 • informācija par peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījumu.

Pasta komersanta, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, iesniedzamā informācija:

 • informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kārtējā kalendārajā gadā;
 • informācija par peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījumu;
 • informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu;
 • informācija par universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi un nodrošinājumu attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu;
 • informācija par sūdzību par universālo pasta pakalpojumu skaitu un izskatīšanas veidu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz arī informācija par tā nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu 30 dienu laikā no dienas, kad veiktas attiecīgās izmaiņas.

Regulatoram iesniedzamās formas atrodas sadaļā "Komersantu pienākumi".

Kādi pienākumi man ir pret pakalpojumu lietotājiem?

Pasta komersants ievēro:

 • normatīvajos aktos noteiktās prasības par pasta sūtījumu noslēpumu;
 • normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesību aizsardzības prasības.

Pasta komersants nodrošina:

 • lietotāju datu aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā;
 • lietotājam iespēju iepazīties ar pasta pakalpojumu sniegšanas noteikumiem valsts valodā.

Pasta komersanta saistības un materiālo atbildību par pasta sūtījumiem nosaka ar lietotāju noslēgts līgums par pasta pakalpojumu sniegšanu. Līguma noteikumos pasta komersants ietver normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus par  materiālo atbildību par pasta sūtījumiem.

Kā risināt problēmas ar citiem pasta komersantiem?

Pasta komersanti, savstarpēji vienojoties, par samaksu var izmantot citam pasta komersantam piederošu pasta tīklu vai tīkla elementus, noslēdzot līgumu, kurā paredz:

 1. pasta tīkla elementu izmantošanas un pakalpojumu sniegšanas nosacījumus;
 2. pasta sūtījumu piegādes, pāradresācijas un atpakaļnosūtīšanas procedūras;
 3. maksu par pasta tīkla elementu izmantošanu un norēķinu kārtību;
 4. atbildību pasta sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanās gadījumā.

Par ko Regulators pret mani var piemērot soda sankcijas?

 • Par sabiedrisko pakalpojumu licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpšanu.
 • Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas nesniegšanu.