print Drukāt

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas man jāievēro izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus?

Pakalpojumu lietotājam ir pienākums ievērot līguma nosacījumus, tajā skaitā elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī citus papildus noteikumus un nosacījumus, ja tādi ir noteikti kā līguma neatņemama sastāvdaļa (ar atsauci līgumā).

Kā veidojas pakalpojumu tarifi?

Pakalpojumu tarifu apmēru nosaka likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, 20.pants, kur tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Kas ir tarifu plāni?

Tarifu plāns/i ir elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja noteikts viena vai vairāku pakalpojumu kopums par noteiktu cenu.

Kā man izvēlēties piemērotāko tarifu plānu?

Elektronisko sakaru likuma 23.pants par galalietotāju un abonentu tiesībām nosaka, ka galalietotājiem un abonentiem ir tiesības izvēlēties vienlaikus vairākus elektronisko sakaru komersantus, tādejādi ikviens var izvēlēties vienu vai vairākus elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējus un salīdzināt, izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko tarifu plānu par sev pieņemamu cenu.

Kāda pakalpojumu kvalitāte man tiek garantēta?

Pakalpojuma lietotājam ir tiesības saņemt kvalitātes nosacījumiem atbilstošu pakalpojumu. Pakalpojumu kvalitātes nosacījumi, to apjoms un pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības ir atkarīgas no saņemtā pakalpojuma veida. Vispārējās atļaujas noteikumos Regulators ir noteicis minimālo pakalpojumu kvalitātes nosacījumu apjomu, ka noteikti jābūt ietvertam līgumā, kas noslēgts ar komersantu. Pakalpojuma lietotājam sniegto pakalpojumu kvalitātes rādītāji ir šādi:

 • Fiksētais tālrunis
Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība
Bojājumu novēršanas laiks
 • Mobilais tālrunis
Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība
Maksimālais īsziņas piegādes laiks operatora mobilajā telefonu tīklā
 • Internets
Garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes)
Interneta pakalpojuma pieejamība
Bojājumu novēršanas laiks
 • Televīzijas
Minimālā attēla kvalitātes vērtība
Bojājumu novēršanas laiks

Kā es varu sazināties ar savu pakalpojumu sniedzēju?

Komersantam jānodrošina pakalpojuma lietotājam pieejama informācija par palīdzības dienesta tālruņa numuru un iespēju 24 stundas diennaktī bez maksas sazināties ar šo palīdzības dienestu, lai pieteiktu bojājumus vai pakalpojuma saņemšanas traucējumus. Ja nav iespējams sazināties ar komersantu, izmantojot kādu no esošajiem kontakttālruņiem, kā arī izmantojot citas saziņas iespējas, piemēram, izmantojot e-pastu, nepieciešams sazināties ar komersantu rakstiski.

Kā pieteikt bojājumus?

Komersantam jānodrošina pakalpojuma lietotājam pieejama informācija par palīdzības dienesta tālruņa numuru un iespēju 24 stundas diennaktī bez maksas sazināties ar šo palīdzības dienestu, lai pieteiktu bojājumus vai pakalpojuma saņemšanas traucējumus. Ja pakalpojuma lietotājam neizdodas pieteikt bojājumu vai pakalpojuma saņemšanas traucējumus pa komersanta norādīto palīdzības dienesta tālruņa numuru, kā arī izmantojot citas saziņas iespējas, piemēram, izmantojot e-pastu, tad nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu komersantam, nosūtot pa pastu, vēlams ar ierakstītu vēstuli, vai iesniedzot komersanta klientu apkalpošanas centrā, saņemot apliecinājumu par iesnieguma saņemšanu. Komersanta pienākums ir atbildēt uz rakstisku iesniegumu 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja iesnieguma izskatīšanai nepieciešama papildus pārbaude vai būtiska papildus informācija, komersants sniedz atbildi 30 dienu laikā. Ja atbilde no komersanta netiek saņemta noteiktajā termiņā vai saņemta neapmierinoša atbilde, kā arī nav panākama savstarpēja saprašanās un problēma joprojām ir aktuāla, tad Regulatorā var iesniegt iesniegumu konfliktsituācijas risināšanai.

Kā man iesniegt sūdzību par pakalpojumu sniedzēju?

Lai atrisinātu jebkāda veida problēmas, kas saistītas ar elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu, piemēram, nepamierinoša pakalpojuma kvalitāte, nav iespējams sazināties ar klientu apkalpošanas vai bojājumu pieteikšanas dienestu, kā arī nav iespējams problēmu ar komersantu atrisināt telefoniski vai ar e-pasta starpniecību, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums komersantam, nosūtot pa pastu, vēlams ar ierakstītu vēstuli, vai iesniedzot komersanta klientu apkalpošanas centrā, saņemot apliecinājumu par iesnieguma saņemšanu. Komersanta pienākums ir atbildēt uz rakstisku iesniegumu 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja iesnieguma izskatīšanai nepieciešama papildus pārbaude vai būtiska papildus informācija, komersants sniedz atbildi 30 dienu laikā.

Ja atbilde no komersanta netiek saņemta noteiktajā termiņā vai saņemta neapmierinoša atbilde, kā arī nav panākama savstarpēja saprašanās un problēma joprojām ir aktuāla, tad Regulatorā var iesniegt iesniegumu konfliktsituācijas risināšanai. Iesniegumam pievienojams līgums (kopija) ar pakalpojuma sniedzēju, kā arī sarakste un citi dokumenti (kopijas), kas jebkādā veidā saistīti ar konkrēto sūdzību. Izvērtējot iesaistīto pušu viedokli, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju, Regulators savas kompetences ietvaros izvērtēs pretenzijas pamatotību, kā arī sniegs viedokli par iespējamo situācijas risinājumu.

Ja tomēr konfliktsituācija starp iesaistītajām pusēm nav noregulējama izlīguma veidā, Regulatorā var iesniegt iesniegumu strīda ierosināšanai un risināšanai atbilstoši likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai strīdu izskatīšanas kārtībai.

Kā man mainīt pakalpojumu sniedzēju (tīkla operatoru)?

Pirms pakalpojuma sniedzēja maiņas (līdzīgi arī izvēloties pakalpojuma sniedzēju pirmo reizi):

1) Pārskatiet savus telefona rēķinus, lai noskaidrotu kādus izsaukumus Jūs veicat, cik ilgi runājat, cik daudz izmantojat starptautiskos izsaukumus utt.

2) Noskaidrojat pakalpojuma sniedzējus, kas darbojas Jūsu dzīves vietā.

3) Aptaujājiet šos pakalpojuma sniedzējus:

a) Vai ir savienojuma maksa vai minimālā cena par katru izsaukumu?

b) Kā notiek sarunas ilguma uzskaite?

c) Vai ir papildus (piemēram, savienojuma) maksa?

d) Kā atšķiras cenas brīvdienās, dažādos dienas laikos?

e) Kādas ir atlaižu sistēmas?

f) Kādi ir pakalpojumu sniedzēja maiņas nosacījumi?

g) Vai ir noteikta summa, kas Jums jāmaksā mēnesī?

h) Kādi papildus pakalpojumi tiek piedāvāti?

Kas ir operatora izvēle?

Operatora izvēle ir iespēja izvēlēties alternatīvu pakalpojumu sniedzēju pirms katra izsaukuma. Pakalpojuma sniedzējam Komisija ir piešķīrusi 3 vai 4 ciparu īso kodu, ko Jūs ievadāt pirms katra izsaukuma, lai izvēlētos konkrēto pakalpojumu sniedzēju

Kas ir operatora iepriekšēja izvēle?

Operatora iepriekšēja izvēle ļauj jums izvēlēties noteiktu tipu izsaukumu pakalpojuma sniedzēju iepriekš noslēdzot līgumu ar šo pakalpojumu sniedzēju – nav jāizmanto īsais kods operatora izvēlei pirms katra zvana.

Kāds labums man ir no operatora izvēles?

Sekojot komersantu piedāvātajām atlaidēm dažādiem cenu piedāvājumiem, Jums ir iespējas samazināt savus izdevumus par telefonsarunām, izmantojot tikai 3 vai 4 ciparu īso kodu. Operatora izvēles shēma redzama šeit.

Kā mainot pakalpojumu sniedzēju es varu saglabāt savu iepriekšējo telefona numuru?

Numura saglabāšanas pakalpojuma saņemšanas algoritms aplūkojams šajā pielikumā.

Numura saglabāšanas pakalpojums dod Jums kā abonentam tiesības (ja Jums ir līgumsaistības ar iepriekšējo pakalpojumu sniedzēju par dotēta telefona aparāta izmantošanu savstarpējas attiecības nosaka noslēgtais līgums par dotēta telefona aparāta izmantošanu) pāriet pie cita elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja, saglabājot savu publisko fiksēto vai mobilo telefonu tīklu numuru. Esošajam elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzējam nav tiesības neļaut Jums pāriet pie cita elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja. Dažādas atrunas no donora tīkla operatora par tehnisko neiespējamību pārvietot konkrēto numuru uz citu tīklu (saņēmēja operatora tīklu), iespējamiem sakaru traucējumiem u.tml., ir nepamatotas.
Savukārt, saņēmēja tīkla operators (operators, pie kura Jūs vēlaties pāriet) ir tiesīgs atteikt pieņemt Jūs par savu abonentu. Ir jāatceras, ka numura saglabāšanas pakalpojuma saņemšanai abonents slēdz rakstveida līgumu ar saņēmēja tīkla operatoru, līdz ar to, Jums veidojas līgumsaistības ar saņēmēja tīkla operatoru. Saņēmēja tīkla operators ir tiesīgs noteikt Jums vienreizēju vai ikmēneša maksu par numura saglabāšanas pakalpojumu. 
Lai nerastos pārpratumi, pirms pāriet pie cita elektronisko sakaru komersanta, vispirms rūpīgi izvērtējiet saņēmēja tīkla operatora piedāvātos nosacījumus un tad pieņemiet lēmumu! 

Detalizetāku informāciju lūdzam skatīt Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos.

Kā norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem?

Norēķinu kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem nosaka abonenta un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja savstarpēji noslēgtais līgums.

Cik detalizētu rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem es varu saņemt?

Rēķinā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

 • laika periods, par kuru ir sagatavots rēķins
 • abonēšanas maksa, ja tādu piemēro
 • katra sniegtā pakalpojuma uzskaites vienība (piemēram, sekunde, megabaits)
 • informācija par katru izsaukumu, ja tam piemēro maksu
 • maksa par viesabonēšanu, ja tādu piemēro
 • par izsaukumu, ko abonents veic uz papildu samaksas pakalpojumu numuru vai dalītās samaksas pakalpojumu numuru
 • par izsaukumu, ko abonents veic uz uzziņu dienesta pakalpojuma numuru
 • kopējo SMS skaitu
 • kopējo pārraidāmās un saņemtās MMS skaitu un kopējo summu
 • kopējo pārraidāmās un saņemtās informācijas apjomu (megabaitos)
 • [Lasīt vairāk...]

Kas man jāievēro, ja vēlos pārtraukt pakalpojumu saņemšanu?

Pirms līguma izbeigšanas rūpīgi izvērtēt, kādi ir tajā ietvertie pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas un līguma izbeigšanas nosacījumi, tajā skaitā par iepriekšējas brīdināšanas termiņu un iespējamo līgumsodu. Vēlams no komersanta saņemt rakstisku apliecinājumu par līguma izbeigšanu, lai izvairītos no pārpratumiem gadījumos, kad komersants neuzskata līgumu par izbeigtu, turpinot izsūtīt rēķinus.

Vai es varu lauzt līgumu ar komersantu, nemaksājot līgumsodu, ja komersants no televīzijas programmu paketes izslēdz vai nomaina programmu (kanālu)?

Regulatora kompetencē ir uzraudzīt televīzijas programmu izplatīšanu elektronisko sakaru tīklos. Tas nozīmē, ka Regulators uzrauga programmas (kanāla) piegādi lietotājam, kā arī tās kvalitāti. Ar kvalitāti jāsaprot televizora ekrānā redzamās bildes un skaņas atbilstību noslēgtā elektronisko sakaru pakalpojuma līguma nosacījumiem. 

Regulatora kompetencē neietilpst vērtēt televīzijas programmas saturu, kā arī tas neregulē attiecības starp komersantu un televīzijas programmas ražotāju. To, kādas programmas (kanālus) pārraidīt maksas televīzijā, ir komersanta brīva izvēle un vienošanās ar lietotāju, noslēdzot elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu.

Uzdotais jautājums ir saistīts ar elektronisko sakaru pakalpojuma līguma nosacījumiem un to izpildi, tādēļ iedzīvotājiem ir jāvēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Jāpiezīmē, ka katrs gadījums ir skatāms individuāli, un jāvērtē konkrētā noslēgtā elektronisko sakaru pakalpojuma līguma nosacījumi. Savukārt, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes  kompetencē ir televīzijas programmu satura jautājumi.

Vai mani brīdinās, ja būs pārmērīgs vai netipisks elektronisko sakaru rēķins?

Ja elektronisko sakaru komersants līgumā ar abonentu ir noteicis maksas ierobežojumu, tad komersantam ir pienākums brīdināt abonentu, ja ir sasniegts līgumā noteiktais maksas ierobežojuma apjoms.

Ja līgumā nav noteikts maksas ierobežojums un abonents neizmanto īpašu pakalpojumu, kas nodrošina tā izmaksu kontroli, komersantam nav pienākums brīdināt pakalpojuma lietotāju par pārmērīgu vai netipisku rēķinu. Izņēmums gan ir komersants, kurš nodrošina universālo pakalpojumu, jo atbilstoši Elektronisko sakaru likumam pienākums brīdināt lietotāju, ja tā elektronisko sakaru pakalpojumu patēriņš ir pārmērīgs vai netipisks, ir tikai komersantam, kam noteiktas universālā pakalpojuma saistības, un tas šobrīd ir SIA „Lattelecom”.

Vienlaikus jāņem vērā, ka par izmantoto pakalpojumu izmaksu kontroli lietotājam jārūpējas pašam, pārliecinoties par pakalpojumu tarifiem pirms pakalpojumu izmantošanas. Īpašu vērību jāpievērš pakalpojumu izmaksām atrodoties ārvalstīs, pie tam jāņem vērā, ka pakalpojumus saņemot viesabonešanā no cita operatora, komersants, ar kuru abonents noslēdzis līgumu, ne vienmēr laikus varēs brīdināt par pārmērīgu vai netipisku izmaksu pieaugumu.

Uz sadaļas sākumu >