print Drukāt

Budžets

Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" nosaka no valsts budžeta neatkarīgu Regulatora darbības finansēšanas modeli. Regulatora darbību finansē no ieņēmumiem, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, un šo nodevu maksā visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.

Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un tiek ieskaitīta Regulatora kontā Valsts kasē. Šie līdzekļi ir izmantojami vienīgi Regulatora darbības nodrošināšanai.

Regulatora budžets tiek noteikts likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" ietvaros. Lai arī valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu tiek maksāta proporcionāli regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apgrozījumam, Regulatora budžets nemainās līdz ar regulējamo uzņēmumu apgrozījumu. Regulatora budžeta apjomu atbilstoši apjomam, kāds nepieciešams Regulatora darbības nodrošināšanai, katru gadu apstiprina Saeima. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktās iemaksas pārsniedz Regulatora darbības nodrošināšanai attiecīgajā gadā nepieciešamās izmaksas, tad finanšu līdzekļu atlikums tiek ieskaitīts Regulatora kontā Valsts kasē valsts nodevas uzkrājumos un ir izmantojams Regulatora darbības nodrošināšanai nākamajos periodos. Ja faktiskais uzkrājumu apmērs gada beigās pārsniedz 25 procentus no Regulatora aizpagājušā saimnieciskā gada faktisko valsts nodevas ieņēmumu apmēra, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas attiecīgajā kalendāra gadā ir samaksājis valsts nodevu, nākamajā gadā samazina maksājamās valsts nodevas summu faktiskā uzkrājuma pārsnieguma apmērā proporcionāli iemaksātās valsts nodevas lielumam attiecīgajā gadā. Šāds Regulatora finansēšanas modelis nodrošina Regulatora neatkarību no valsts budžeta politikas un politiskajiem lēmumiem (skatīt attēlu).

Attēls. Regulatora budžets un regulējamo komersantu apgrozījums 2010. - 2017. gadā, milj.EUR

Informācija par Regulatora ikgadējo budžetu

Saskaņā ar "Valsts pārvaldes iekārtas likumu" (92. pants) Regulators katru mēnesi publicē informāciju par amatpersonām izmaksāto atalgojumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” Regulators publicē aktuālo ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam gadam. Savukārt, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” Regulators publicē informāciju par noslēgtajiem nekustamā īpašuma nomas līgumiem.

2018. gadā plānoto ieņēmumu izdevumu tāme

Informācija par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem

Informācija par Regulatora ēkas energoefektivitāti

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Regulatorā