print Drukāt

Enerģētikas departaments

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt regulēšanas funkciju izpildi enerģētikā – elektroapgādē, gāzes apgādē, siltumapgādē un koģenerācijā;
 • sekot izmaiņām un tendencēm Eiropas Savienības un Latvijas enerģētikas politikā un tiesību aktos un informēt Regulatora vadību;
 • formulēt departamenta veicamos pasākumus enerģētikas nozares politiku kontekstā no regulēšanas aspekta;
 • izstrādāt tiesību aktu projektus enerģētikas nozarē saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un Latvijas normatīvajos aktos noteikto deleģējumu;
 • izvērtēt energoapgādes komersantu iesniegtos tarifu projektus un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai padomes sēdē;
 • organizēt uzklausīšanas sanāksmes par energoapgādes komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem un sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;
 • izvērtēt apstiprināto tarifu izpildi un pēc nepieciešamības pieprasīt komersantiem iesniegt pārrēķinātos tarifu projektus;
 • izvērtēt elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu, sagatavot materiālus par plānu izskatīšanai padomes sēdē un uzraudzīt apstiprinātā plāna izpildi;
 • izstrādāt un pilnveidot tarifu aprēķināšanas metodiku un citu metodiku projektus enerģētikas nozarē;
 • sniegt priekšlikumus un izstrādāt tiesību aktu projektus saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu, Eiropas Savienības normatīvo aktu un ieteikumu, kā arī citu starptautisko organizāciju prasībām;
 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem energoapgādes jautājumos;
 • ieviest Eiropas Savienības elektroenerģijas un gāzes tīklu kodeksus un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai padomes sēdē;
 • veikt Eiropas Savienības enerģijas tirgu integrācijas procesā nepieciešamo enerģētikas sektora dokumentu sagatavošanu un nodrošināt ar to saistīto pasākumu koordināciju ar energoapgādes komersantiem, nacionālajām un Eiropas Savienības institūcijām;
 • izskatīt energoapgādes komersantu iesniegtos sabiedrisko pakalpojumu licenču un reģistrācijas pieteikumus, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai padomes sēdē un reģistrēt komersantus. Pastāvīgi sekot līdzi izmaiņām energoapgādes komersantu reģistros un aktualizēt reģistrus;
 • savas kompetences ietvaros kontrolēt energoapgādes komersantu darbības atbilstību licenču nosacījumiem, vispārējās atļaujas noteikumiem enerģētikas nozarē un tiesību aktiem;
 • uzraudzīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka atbilstību sertificēšanas prasībām un sistēmas īpašnieka neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību. Sagatavot materiālus par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora un sistēmas īpašnieka atbilstību prasībām izskatīšanai padomes sēdē;
 • uzraudzīt vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām. Sagatavot lēmuma projektus par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību prasībām izskatīšanai padomes sēdē;
 • uzraudzīt elektroenerģijas sadales sistēmas operatora un dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību. Sagatavot materiālus par elektroenerģijas sadales sistēmas operatora atbilstību prasībām izskatīšanai padomes sēdē;
 • sagatavot ikgadējos Regulatora ziņojumus Eiropas Komisijai un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai un citus nepieciešamos enerģētikas sektora pārskatus;
 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar konkurences, patērētāju tiesību aizsardzības un finanšu tirgus uzraudzības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, līdzsvarojot sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju intereses un veicinot un attīstot konkurenci;
 • veikt energoapgādes komersantu pārbaudes to darbības vietās un sastādīt pārbaudes aktus, atspoguļojot rezultātus, kā arī kontrolēt energoapgādes komersantu objektu ekspluatāciju atbilstoši enerģētikas nozares normatīvajiem aktiem;
 • kontrolēt energoapgādes komersantu sniegto pakalpojumu, klientu apkalpošanas un informēšanas kvalitāti. Izstrādāt priekšlikumus pasākumiem sabiedriskā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai;
 • veikt elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus uzraudzību sadarbībā ar Baltijas valstu un Skandināvijas valstu regulatoriem, Energoregulatoru sadarbības aģentūru un organizētajām tirgus vietām, finanšu tirgus uzraudzības un konkurences aizsardzības iestādēm;
 • izmeklēt pārkāpumus enerģijas tirgus dalībnieku un sistēmas operatoru darbībās, pēc nepieciešamības iegūstot un pieprasot informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai padomes sēdē;
 • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus par energoapgādes jautājumiem un sniegt atbildes, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju vai iepazīstoties ar situāciju uz vietas;
 • izskatīt un analizēt dokumentus, kā arī piedalīties materiālu sagatavošanā strīdu izskatīšanai padomes sēdē par energoapgādes jautājumiem savas kompetences ietvaros;
 • veicināt un attīstīt divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un nodrošināt citu valstu pieredzes izmantošanu energoapgādes regulēšanas jautājumos;
 • piedalīties starptautisku regulatoru apvienību, tostarp Energoregulatoru sadarbības aģentūras, un citu organizāciju darbā un dokumentu izstrādē, sniegt nepieciešamo informāciju par situāciju Latvijas enerģētikas nozarē. Darba grupu sanāksmēs paust viedokli par sagatavotajiem dokumentiem Latvijas enerģētikas nozares attīstības interesēs;
 • piedalīties Baltijas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus veidošanas reģionālajā sadarbībā un sadarbībā ar Ziemeļvalstīm;
 • izvērtēt iesniegtos kopīgu interešu projektus un sagatavot lēmumus par ieguldījumu izmaksu sadali;
 • uzkrāt un sistematizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par energoapgādes regulēšanas jautājumiem;
 • sagatavot informāciju par energoapgādes komersantu kurināmā krājumu izmaiņām iesniegšanai Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.