print Drukāt

Komersantu pienākumi

Komersantu pienākumi.

   Lai lietotājs saņemtu elektronisko sakaru pakalpojumus, starp pakalpojumu sniedzēju un lietotāju ir jānoslēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgums. Līgumu var noslēgt rakstveidā, vai elektroniski.
   Lietotājam, slēdzot līgumu par kāda elektroniskā pakalpojuma saņemšanu, ir lietderīgi zināt noteikto elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu noslēgšanas kārtību un to, kādas ir līgumos obligāti ietveramās prasības.

   Norēķinu kārtību par pakalpojumiem nosaka noslēgtais līgums un vairāki tiesību akti.

   Ja lietotājs ir nolēmis veikt pakalpojuma sniedzēja maiņu, lietderīgi ir iegūt papildus informāciju par šo procesu.

   Ja lietotājs nesaņem no pakalpojumu sniedzēja kvalitatīvu pakalpojumu, tad saskaņā ar līguma noteikumiem lietotājs ar iesniegumu vēršas pie pakalpojumu sniedzēja. Iesniegumu pakalpojumu sniedzējam var iesniegt elektroniski vai rakstiski.

Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu noslēgšanas kārtība

   Kārtību kādā tiek slēgts Līgums, nosaka Elektronisko sakaru likuma 22.panta otrā daļa, kur noteikts, ka Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu noslēdz rakstveidā vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus skat. http://www.likumi.lv/doc.php?id=96611 .

Līgumos obligāti ietveramās prasības nosaka:

 Elektronisko sakaru likums 

Vispārējās atļaujas noteikumi 

1.  Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 22 panta trešo daļu, Līgumā jābūt ietvertai vismaz šādai informācijai:

       1) elektronisko sakaru pakalpojuma apraksts, kurā norāda:

               b) informāciju par jebkādiem citiem nosacījumiem, ar ko ierobežo piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem un lietotnēm vai to izmantošanu,

              c) informāciju par procedūrām, kuras elektronisko sakaru komersants ieviesis, lai izmērītu un kontrolētu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir maksimāla vai pārmērīga, un informāciju par to, kā šīs procedūras var ietekmēt elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti,

              d) piedāvātos tehniskās apkopes pakalpojumu veidus un nodrošinātos klientu atbalsta dienestus, kā arī iespējas sazināties ar šiem dienestiem,

              e) ierobežojumus, ko elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzējs uzliek piegādāto galiekārtu lietojumam;

       2) abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu veids, piegādes termiņš, abonenta numurs vai adrese, publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkta un elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;

       3) elektronisko sakaru pakalpojumu apmaksas kārtība un rēķina piegādes adrese;

       4) abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi, tajā skaitā pakalpojuma kvalitātes vērtības atbilstoši Regulatora noteiktajiem elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes parametriem;

       5) elektronisko sakaru komersanta sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi;

       6) kompensācijas un atlīdzības noteikumi, kas piemērojami, ja līgumā iekļautie elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi nav ievēroti;

       7) strīdu izšķiršanas un abonenta pretenziju iesniegšanas kārtība;

       8) informācija par atļauju apstrādāt abonenta datus, lai tos publicētu un izmantotu komerciālos nolūkos;

       9) elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanas nosacījumi;

       10) pasākumi, ko var veikt elektronisko sakaru komersants, reaģējot uz drošības incidentiem, riskiem vai apdraudējumiem, kā arī lai novērstu elektronisko sakaru tīkla darbības pārtraukumus;

       11) cenas un tarifi, kā arī iespēja iegūt atjauninātu informāciju par visiem piemērojamiem tarifiem un tehniskās apkopes maksājumiem, par piedāvātajiem maksājumu veidiem un visām izmaksu atšķirībām atkarībā no maksājuma veida;

       12) elektronisko sakaru pakalpojumu līguma darbības termiņš, elektronisko sakaru pakalpojumu un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma atjaunošanas un pārtraukšanas nosacījumi, tajā skaitā minimālais elektronisko sakaru pakalpojuma lietošanas termiņš vai apjoms, lai varētu izmantot papildu elektronisko sakaru pakalpojuma piedāvājumus, informācija par numuru un citu identifikatoru pārvietošanas izmaksām, elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanas izmaksām un galiekārtu izmaksu atgūšanu.

2.  Vispārējās atļaujas noteikumi nosaka, ka saskaņā ar 31.pantu Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ar abonentu iekļauj šādas specifiskas patērētāju tiesību aizsardzības prasības:

       31.1. informācija par trešās personas sniegto pakalpojumu iespējamu iekļaušanu rēķinā, ja maksu par šādiem pakalpojumiem iekļauj abonenta rēķinā;

       31.2. abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi, kurus, ja elektronisko sakaru komersants nenodrošina, abonentam ir tiesības saņemt kompensāciju vai samazinātu abonēšanas maksu, un kas ietver vismaz šādas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības:

              31.2.1. balss telefonijas pakalpojumiem fiksētajā telefonu tīklā, minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, kas noteikta izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.8621, un bojājumu novēršanas laiks savā fiksētajā telefonu tīklā.

              31.2.2. balss telefonijas pakalpojumiem mobilajā telefonu tīklā, minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862 un maksimālais īsziņas piegādes laiks savā mobilajā telefonu tīklā;

              31.2.3. publiskā interneta piekļuves pakalpojumam:

              31.2.3.1. garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes) posmā no galalietotāja pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam, kā arī pakalpojuma pieejamība un bojājumu novēršanas laiks;

              31.2.3.2. garantēto pieslēguma ātrumu norāda līdzās maksimālajam pieslēguma ātrumam, ja tas elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā norādīts;

              31.2.3.3. elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā, kas noslēgts ar patērētāju, garantēto pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes) norāda ne zemāku kā 20% no elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā norādītā maksimālā pieslēguma ātruma;

              31.2.3.4. platjoslas interneta piekļuves pakalpojumam, kas sniegts mobilajā elektronisko sakaru tīklā, var norādīt garantēto pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes), kas nav zemāks kā platjoslas pieslēguma ātruma zemākā robeža;

              31.2.3.5. šaurjoslas interneta piekļuves pakalpojumam, kas sniegts mobilajā elektronisko sakaru tīklā, var norādīt garantēto pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes), kas nav zemāks par 9.6 kilobitiem sekundē;

              31.2.4. televīzijas programmu pārraides pakalpojumam, bojājumu novēršanas laiks un minimālā attēla kvalitātes vērtība atbilstoši televīzijas programmu pārraides pakalpojuma kvalitātes piecu ballu novērtēšanas sistēmai (2.pielikums);

              31.2.5. par elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojumu kvalitātes parametriem, kas nav minēti šo noteikumu 31.2.1.-.31.2.4.punktos, elektronisko sakaru komersants savstarpēji vienojas ar abonentu elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā.

       31.3. nosacījums par abonenta iespēju izvēlēties saņemt bez maksas detalizētu rēķinu;

       31.4. informācija par elektronisko sakaru komersanta sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru (kvalitātes deklarāciju) un tarifu publisku pieejamību.

       32. Ja elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ar abonentu ir noteicis maksas ierobežojumu (kredītlimits), tad elektronisko sakaru komersants nodrošina abonenta brīdināšanu, ja ir sasniegts elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā noteiktais maksas ierobežojums.

       33. Ja elektronisko sakaru komersants ar galalietotāju neslēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu rakstveidā:

       33.1. elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja identifikāciju;

       33.2. elektronisko sakaru komersants nodrošina sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksta, elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumu, elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru (kvalitātes deklarāciju), elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu un informācijas par strīdu izšķiršanas un galalietotāja pretenziju iesniegšanas kārtību publisku pieejamību.

       34. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvos aktos noteiktās prasības, lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu personām ar invaliditāti un publisko specifisku informāciju par pieejamiem pakalpojumiem un iekārtām, kas paredzētas personām ar invaliditāti.

       35. Elektronisko sakaru komersants sava elektronisko sakaru tīkla darbību lietotājiem nodrošina 24 stundas diennaktī, ja elektronisko sakaru komersants un lietotājs rakstiski nevienojas citādi.

       36. Elektronisko sakaru komersants nodrošina galalietotājiem iespēju bez maksas 24 stundas diennaktī sazināties ar palīdzības dienestu, lai pieteiktu elektronisko sakaru tīkla bojājumus vai elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanas traucējumus, kā arī nodrošina informāciju par šo palīdzības dienestu.

       37. Elektronisko sakaru komersants reģistrē palīdzības dienestā saņemto lietotāja pieteikumu par elektronisko sakaru tīklu bojājumu, elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu neprecīziem rēķiniem, izņemot gadījumus, kad pieteikums jau ir reģistrēts elektronisko sakaru tīkla avārijas dēļ.

3.  Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

  Saskaņā ar likuma par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem  32.pantu Regulators kā ārpustiesas instance izskata strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju vai starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šā likuma vai regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem.

Pakalpojuma sniedzēja maiņa

   Pirms pakalpojuma sniedzēja maiņas (līdzīgi arī izvēloties Pakalpojuma sniedzēju pirmo reizi):

       1) jānokārto visi rēķini ar esošo Pakalpojuma sniedzēju;

       2) Pārskatiet savus telefona rēķinus, lai noskaidrotu kādus izsaukumus Jūs veicat, cik ilgi runājat, cik daudz izmantojat starptautiskos izsaukumus utt, lai varētu izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu tarifu;

       3) Noskaidrojiet Pakalpojuma sniedzējus, kas darbojas Jūsu dzīves vietā.

       4) Aptaujājiet šos Pakalpojuma sniedzējus:

              a) Vai ir savienojuma maksa vai minimālā cena par katru izsaukumu?

              b) Kā notiek sarunas ilguma uzskaite?

              c) Vai ir papildus (piemēram, savienojuma) maksa?

              d) Kā atšķiras cenas brīvdienās, dažādos dienas laikos?

              e) Kādas ir atlaižu sistēmas?

              f) Kādi ir Pakalpojumu sniedzēja maiņas nosacījumi?

              g) Vai ir noteikta summa, kas Jums jāmaksā mēnesī?

              h) Kādi papildus Pakalpojumi tiek piedāvāti?

Norēķinu kārtība par Pakalpojumiem

   Kārtību kādā veicami norēķini par saņemtajiem Pakalpojumiem nosaka Līgums starp lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju.

   Klientu rēķinos iekļaujamo informāciju nosaka Pievienotās vērtības nodokļa likums, kur 8.panta piektā prim daļa nosaka, ka nodokļa rēķinu drīkst izsniegt tikai apliekamā persona un tajā jābūt sekojošai informācijai:

       1) rēķina izrakstīšanas datums;

       2) rēķina vienas vai vairāku sēriju kārtas numurs, kas unikāli identificē rēķinu;

       3) Pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);

       4) Pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

       5) Pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);

       6) Pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tāds ir;

       7) Pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma;

       8) Pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mērvienība;

       9) Pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa);

       10) piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības;

       11) piemērotā nodokļa likme;

       12) aprēķinātā nodokļa summa;

       13) darījuma kopsumma bez nodokļa;

       14) ja sniegtajiem Pakalpojumiem  tiek piemērota nodokļa 0 procentu likme vai ja par nodokļa samaksu budžetā ir atbildīgs Pakalpojumu saņēmējs, — atsauce uz likuma pantu, daļu un punktu, saskaņā ar kuru nodoklis tiek piemērots, vai atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu, vai cita atsauce, kas norāda uz piemēroto režīmu;

       16) ja sniegtajam Pakalpojumam tiek piemēroti šā likuma 2.panta piecpadsmitajā daļā un 13.pantā paredzētie īpašie noteikumi, - atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru nodoklis tiek piemērots, vai atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu, vai cita atsauce, kas norāda uz piemēroto režīmu;

       161) ja Pakalpojumam tiek piemēroti šā likuma 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 32. un 34.pantā paredzētie īpašie noteikumi, - atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru nodoklis tiek piemērots;

       17) ja par nodokļa samaksu ir atbildīga pilnvarotā persona, — pilnvarotās personas kā apliekamās personas reģistrācijas numurs ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);

       18) ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs fiskālais pārstāvis, — fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs, nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta).

   Pretenzijas par rēķiniem Elektronisko sakaru komersanta un abonenta savstarpējās attiecības nosaka Elektronisko sakaru likuma 22.pants par Elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā ietverto informāciju, tai skaitā strīdu izšķiršanas un abonenta pretenziju iesniegšanas kārtību

Lietotāju sūdzību izskatīšana

   Ja lietotājam rodas problēmas par pakalpojuma kvalitatīvu saņemšanu, lietotāja darbības:

       1)Saskaņā ar Līguma noteikumiem lietotājs griežas pie pakalpojumu sniedzēja ar iesniegumu radušās problēmas risināšanai. Problēmu var pieteikt:

- telefoniski pa līgumā norādīto bojājumu pieteikšanas tālruņa numuru;

-elektroniski uz līgumā norādīto mājas lapas adresi;

-rakstiski uz Līgumā norādīto juridisko adresi. Rakstiski vērsties pie komersanta ir labākais risinājums, jo pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt rakstiska atbilde.

       2)Ja neizdodas panākt problēmas risinājumu ar pakalpojumu sniedzēju un uz iesniegumu ir saņemta rakstiska atbilde;

       3)Vēršas ar iesniegumu par radušos problēmu Regulatorā, pievienojot Līguma kopiju un ar pakalpojumu sniedzēju veiktās sarakstes kopijas, kā arī citu informāciju, kas veicina problēmas risināšanu;

       4)Regulators pakalpojumu sniedzējam pieprasa paskaidrojumu saskaņā ar iesniegumā izteiktajām pretenzijām;

       5)Pēc paskaidrojuma no pakalpojumu sniedzēja saņemšanas un izvērtēšanas, Regulators lietotājam sniedz atbildi par iesniegumā izteiktajām pretenzijām un to risinājumu;

       6)Nepieciešamības gadījumā Regulators pēc lietotāja iesnieguma veic pakalpojuma sniedzēja nodrošinātā pakalpojuma kvalitātes pārbaudi, par ko tiek izsniegts pārbaudes akts.

       7)Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina atbildes sniegšana uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 15 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

   Regulators ik gadu apkopo informāciju par regulatorā iesniegtajām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām, pārskatā ietverot lietotāju sūdzības par elektronisko sakaru pakalpojumiem.

Uz sadaļas sākumu >