print Drukāt

Par tarifiem

Informācija par regulētajiem pakalpojumu tarifiem, neregulētajiem pakalpojumu tarifiem, viesabonēšanas tarifiem, un norēķinu kārtību.

1.  Regulētie pakalpojumu tarifi

   Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija regulē:
       - starpsavienojumu un piekļuves (vairumtirdzniecības) tarifus
       - galalietotāju (mazumtirdzniecības) tarifus.

   Lēmumu par tarifu regulēšanu regulators pieņem tirgus analīzes rezultātā, ja konstatē, ka tirgū nepastāv efektīva konkurence.
   Regulators arī uzrauga  viesabonēšanas tarifu piemērošanu.

1.1.  Starpsavienojumu un piekļuves tarifi
   Informācija par šo pakalpojumu tarifu regulēšanu ir pieejama mājas lapas sadaļā KOMERSANTIEM.

1.2.  Galalietotāju tarifi
Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 20.panta 2.punktu elektronisko sakaru komersantiem ir tiesības noteikt elektronisko sakaru tarifus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, savukārt 60 panta pirmā daļa nosaka, ka elektronisko sakaru komersantam ir jānodrošina galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu, tarifu plānu un tarifu atlaižu atklātumu un publisko pieejamību.

1.3.  Regulatora apstiprinātie galalietotāju tarifi
   Tirgus analīzes rezultāta, ja kādam no komersantiem ir noteikta būtiska ietekme galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū, regulators tam var piemērot tarifu regulēšanas saistības – noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku, apstiprināt tarifus, tuvināt tarifus to sniegšanas izmaksām, piemērot izmaksu attiecināšanas un aprēķināšanas metodiku un citus tarifu regulēšanas pasākumus.

Šie komersanti aprēķina galalietotāju tarifus saskaņā ar regulatora apstiprināto tarifu aprēķināšanas metodiku.

2.  Neregulētie galalietotāju tarifi

   Elektronisko sakaru komersanti, kuriem nav atzīta būtiska ietekme tirgū un uzliktas tarifu regulēšanas saistības, pakalpojumu tarifus nosaka patstāvīgi.
   Informācija par galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem ir publiski pieejama elektronisko sakaru komersantu mājas lapās.

3. Viesabonēšanas tarifi

Eiropas Savienības (ES) Padome 2012.gada 13.jūnijā pieņēma Regulu Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā . Regula publicēta ES oficiālajā Vēstnesī 2012.gada 30.jūnijā. 2015.gada 25.novembrī Eiropas Parlaments un ES padome apstiprināja Regulu Nr.2015/2120, ar ko groza un papildina Regulu Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā. Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī 2015.gada 26.novembrī.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par “viesabonē kā mājās" šeit.

Saskaņā ar regulējumu, galalietotājiem sniegto mobilo sakaru viesabonēšanas pakalpojumu Eiropas Savienības valstīs tarifi nedrīkst pārsniegt šādas vērtības (bez pievienotās vērtības nodokļa):

*Datu pārraide tiek uzskaitīta un maksa aprēķināta par izmantotajiem KB.

** Nepārsniedzot maksimālo tarifu, kas pakalpojumam noteikts no 01.07.2014.
*** Tarifs tiek piemērots viesabonēšanas pakalpojumam godīgas izmantošanas apjomā. Ārpus šī apjoma iekšzemes tarifam var tikt piemērota piemaksa, kopējam tarifam nepārsniedzot maksimālo tarifu, kas pakalpojumam noteikts no 01.07.2014.

   Vairāk informācija par viesabonēšanu: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming
   Ar 2017. gada 15. jūniju stājas spēkā jaunas viesabonēšanas regulējuma prasības EEZ valstīs, tādēļ būs izmaiņas viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas nosacījumos. Lūdzam lietotājus pirms došanās uz ārzemēm noskaidrot viesabonēšanas  noteikumus pie pakalpojuma sniedzēja.

4.  Tarifu kalkulatori

   Elektronisko sakaru komersanti tarifu kalkulatoru saviem sniegtajiem pakalpojumiem publicē savās mājaslapās, ja šādu kalkulatoru ir izstrādājuši. Internetā iespējams atrast arī dažādus citus salīdzinošos tarifu kalkulatorus, piemēram, www.gudriem.lv.

5.  Norēķini

5.1.  Norēķinu kārtība par elektronisko sakaru pakalpojumiem
   Kārtību kādā veicami norēķini par saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem nosaka savstarpēji noslēgtais līgums starp abonentu un elektronisko pakalpojumu sniedzēju

5.2.  Klientu rēķinos iekļaujamā informācija
   Klientu rēķinos iekļaujamo informāciju nosaka Pievienotās vērtības nodokļa likums.

5.3.  Pretenzijas par rēķiniem

   Elektronisko sakaru komersanta un abonenta savstarpējās attiecības nosaka Elektronisko sakaru likuma 22.pants par Elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā ietverto informāciju, tai skaitā strīdu izšķiršanas un abonenta pretenziju iesniegšanas kārtību. 

Uz sadaļas sākumu >