print Drukāt

Publiskās konsultācijas

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu. 

Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

  <
KONSULTĀCIJU DOKUMENTSVIEDOKĻU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠVIEDOKĻIVIEDOKĻU APKOPOJUMS
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē 21.02.2019.Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanu konkursa kārtībā  01.03.2019. 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē un vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos   08.02.2019. 
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem enerģētikas nozarē  08.02.2019. 
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas noteikumiem pasta nozarē  08.02.2019. 
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem 18.01.2019. 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumos  14.01.2019. Apkopojums  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā  13.12.2018.Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos pasta nozarē  20.11.2018.  
Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas noteikumu elektronisko sakaru nozarē projektu un par grozījumiem noteikumos par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumos 09.11.2018. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē
 19.10.2018.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos  12.10.2018.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām  08.10.2018. Apkopojums   
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas noteikumos pasta nozarē  30.08.2018.  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 
 27.07.2018.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 27.07.2018.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 
 27.07.2018.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 
 27.07.2018.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 
 27.07.2018. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 
 27.07.2018.Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku 
pagarināts līdz 17.augustam 
Konsultāciju dokuments par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku 
pagarināts līdz 17.augustam 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 
 27.07.2018.Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku  27.07.2018.Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi  06.08.2018. 
Konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi  06.08.2018. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām  09.07.2018. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 06.06.2018. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par piekļuvi saistītām iekārtām, noteikumos par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai un elektronisko sakaru tīkla tehniskajos un darbības noteikumos par piekļuvi datu plūsmai  31.05.2018. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumiem  31.05.2018. Apkopojums  
Konsultāciju dokuments par vairumtirdzniecības līmeņa vietējas piekļuves fiksētā vietā un plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizētas piekļuves fiksētā vietā tirgu analīzi  31.05.2018. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē un noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību  31.05.2018.  Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 14.05.2018. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem 14.05.2018. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumu obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā  10.05.2018. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai  20.04.2018.
 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumiem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā  20.04.2018.
 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem 09.03.2018. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos02.03.2018.Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā09.02.2018.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā12.02.2018.Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā 
02.02.2018.Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā09.01.2018.Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 12.01.2018. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par pasta komersanta reģistrēšanu
15.12.2017.Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 

Konsultāciju dokuments par noteikumiem par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līnijas

 08.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par informācijas iesniegšanas vispārīgajiem noteikumiem  01.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā  01.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē
 18.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem pasta nozarē  01.12.2017.Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem enerģētikas nozarē 01.12.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos 01.12.2017.

Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti

 

Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē

 01.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem17.11.2017 Apkopojums     
Konsultāciju dokuments par noteikumu projektu par iepazīšanos ar tarifa projektu
31.10.2017 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu projektu07.11.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikas projektu07.11.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par izsoles nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 09.10.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam projektu 09.10.2017.Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par numerācijas lietošanas tiesībām grozījumu projektu 11.10.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos18.08.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments “Par ziņojumu par piekļuves nodrošināšanu publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā fiziskām personām un juridiskām personām tirgus analīzi”  25.08.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku 11.08.2017. Apkopojums 
 * Konsultāciju dokuments par sniegto elektronisko sakaru piekļuves infrastruktūrai pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu starpību 
* Pielikums (*.xls)
* Jautājumi 
 11.08.2017.  
Konsultāciju dokuments par pamatnosacījumiem izsoles nolikuma izstrādei radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz - 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai  04.08.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru tīkla tehnisko un darbības noteikumu par piekļuvi datu plūsmai projektu  04.08.2017. Apkopojums 

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas darbības principiem Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Somijā (dokuments angļu valodā "Main principles of Entry-Exit tariffs")

 20.07.2017. 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un par grozījumiem koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā 22.06.2017.Apkopojums

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku 27.05.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par domstarpību izskatīšanas maksāšanas noteikumu projektu 
Pielikums 
12.05.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumiem15.05.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem  31.03.2017.

Apkopojums

Apkopojums (Noteikumi)

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju  30.03.2017.Priekšlikumi vai komentāri  netika iesniegti 

Konsultāciju dokuments par akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem

 24.03.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodiku 
 09.03.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku 
 03.03.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā 27.02.2017.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.02.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumiem par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem   17.02.2017. Apkopojums 

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku

 10.02.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas projektu 27.01.2017. Priekšlikumi vai komentāri  netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas noteikumos elektronisko sakaru nozarē, grozījumiem starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumos un elektronisko sakaru tīkla tehniskajiem un darbības noteikumiem starpsavienojuma pakalpojumam   06.02.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanu projektu 
 16.01.2017 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumu obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodikā projektu 
 06.01.2017  
Konsultāciju dokuments par noteikumiem par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai 23.12.2016 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē 08.12.2016  
Konsultāciju dokuments par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu no 2017.gada 1.jūlija  22.12.2016 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par pasta komersantu reģistrēšanas projektu 02.12.2016 
Apkopojums 
Atkārtots konsultāci