print Drukāt

Regulatora pienākumi

Regulatora pienākumos, regulējot ūdenssaimniecības nozari, ietilpst:

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrēšana

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības uzsākt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir reģistrēts ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Kārtību, kādā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā nosaka Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmums Nr.1/14 „Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē”.  Regulators veido reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu noteikšana

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto, noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu Regulators izvērtē 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs arī pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā aprēķināto tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķināto tarifu projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Tarifu projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita 90 dienu tarifu projekta izvērtēšanas termiņā. Izvērtētais tarifu projekts tiek apstiprināts vai noraidīts 30 dienu laikā pēc tā izvērtēšanas.

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas noteikšana

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika noteikta ar Regulatora padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2.

  • Strīdu izskatīšana

Regulators kā ārpustiesas instance izskata strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju vai starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to tiesībām un pienākumiem, kas izriet no likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" vai ūdenssaimniecības nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem. Pirms vēršanās regulatorā ar iesniegumu, kurā lūgts izskatīt no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošu strīdu, tajā iesaistītās puses veic pasākumus strīda atrisināšanai izlīguma veidā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un lietotājam ir tiesības no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos strīdus risināt tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, nevēršoties Regulatorā ar iesniegumu par strīda izskatīšanu. Regulators, izskatot strīdu, piemēro likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto kārtību.

  • Sūdzību izskatīšana

Lietotāju sūdzības tiek izskatītas un atbildes sniegtas 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Regulatora kompetencē ir izskatīt lietotāja iesniegtās sūdzības, kas attiecas uz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos. Jautājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ēku iekštīklos ir namu apsaimniekotāju kompetencē. Ik gadu Regulators apkopo informāciju par iesniegtajām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām.

Pārskati par pakalpojumu lietotāju sūdzībām.