print Drukāt

Regulatora pienākumi

Lietotāju sūdzību par energoapgādes jautājumiem izskatīšana

Regulators izskata lietotāja saņemtos iesniegumus (sūdzības) par energoapgādes jautājumiem. Regulators uz lietotāja sūdzībām atbild 30 dienu laikā. Sūdzību vai pretenziju gadījumā regulators iesaka lietotājam vispirms sazināties ar attiecīgo sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un tad, ja neizdodas vienoties par abpusēji izdevīgiem nosacījumiem, vērsties ar iesniegumu regulatorā. Lai regulators objektīvi izvērtētu iesniegumu, tajā vēlams detalizēti aprakstīt situāciju un jautājuma risināšanas gaitu ar pakalpojumu sniedzēju, iesniegumam klāt pievienojot noslēgtos līgumus un citus ar pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentus. Iesniegumu ieteicams noformēt atbilstoši Iesniegumu likumam.

Pamatā visas attiecības starp pakalpojuma sniedzējiem un lietotāju ir noteiktas Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”.

Regulatora kompetencē ir izskatīt lietotāja iesniegtās sūdzības, kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju līdz lietotāja un sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja elektroietaišu piederības robežai. Par īpašuma iekšējiem elektrotīkliem atbild īpašnieks vai valdītājs (apsaimniekotājs).

Elektroenerģijas piegādes kvalitāti nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 759 „Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām”.

Elektroenerģijas cenas sastāvdaļas

Elektroenerģijas gala cenu veido vairākas sastāvdaļas:

  • elektroenerģijas cena,
  • sistēmas pakalpojums (ietver pārvades un sadales pakalpojumu),
  • obligātā iepirkuma komponente (OIK),
  • pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Katra iepriekš minētā sastāvdaļa tiek noteikta atsevišķi, un gala tarifs tiek iegūts, matemātiski tās saskaitot. Apskatot atsevišķi katru tarifa sastāvdaļu, regulatora kompetencē ir pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu un sadales sistēmas pakalpojuma tarifu apstiprināšana. Elektroenerģijas cena netiek regulēta, tā ir tirgus (vienošanās) cena. Obligātā iepirkuma komponente ir aprēķināta pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām, kas radušās, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, salīdzinājumā ar elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū (par tirgus cenām). 

Elektroenerģijas cena ir dinamiska un atkarīga no vairākiem faktoriem - no pārvades sistēmu jaudas, CO2 emisiju kvotu cenas, no energoresursu cenas pasaulē, no vietējo elektrostaciju izmaksām un ražošanas jaudas, kā arī no elektroenerģijas cenas Ziemeļvalstu enerģijas biržā „Nord Pool" (http://nordpoolgroup.com/).

Tirgus uzraudzība

No 2007.gada 1.jūlija Latvijā elektroenerģijas tirgotāju var mainīt ikviens lietotājs. Lietotājam ir tiesības izvēlēties jebkuru elektroenerģijas tirgotāju, tādējādi kļūstot par tirgus dalībnieku.

Elektroenerģijas tirgotāja maiņa

Elektroenerģijas tirgotāja maiņas process ir aprakstīts Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” XI nodaļā „Tirgotāja – balansēšanas pakalpojuma sniedzēja – maiņa”. Kļūstot par tirgus dalībnieku ir iespēja izvēlēties izdevīgāko elektroenerģijas cenu.

Lietotājam ir tiesības mainīt tirgotāju mēneša pirmajā datumā un pienākums norēķināties ar iepriekšējo elektroenerģijas tirgotāju par piegādāto elektroenerģiju.

Latvijā mājsaimniecībām no valsts puses nav nekādu ierobežojumu, lai tās kļūtu par klientiem brīvajā elektroenerģijas tirgū.

Pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošana

Gadījumos, ja netiek nodrošināta standartam LVS EN50160 „Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi” atbilstoša sprieguma kvalitāte sadales sistēmas operatoram ir jāpiemēro pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs. Pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošana lietotājiem ir noteikta Ministru kabineta noteikumu Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 92.punktā. Kā piemēru var minēt sadales sistēmas operatora AS „Sadales tīkls” pazemināta tarifa piemērošanas kartību (Pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošana).

Obligātās iepirkuma komponentes (OIK) apstiprināšana

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 33.pantu elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas stacijās vai izmantojot atjaunojamos energoresursus, iepērk publiskais tirgotājs. Normatīvie akti nosaka arī kārtību, kādā publiskajam tirgotājam šā iepirkuma papildus izmaksas tiek kompensētas – radītos papildus izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, savukārt izdevumus, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi elektroenerģijas sistēmas lietotāji proporcionāli izvēlētā sistēmas pakalpojuma tarifa fiksētajam maksājumam, un tā ir tā sauktā obligātā iepirkuma komponente jeb OIK. Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku izstrādā un apstiprina regulators.

Katru gadu līdz 20.oktobrim publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram atskaiti par obligātajā iepirkumā iepirkto elektroenerģiju pārskata gada deviņos mēnešos un aprēķina maksas par iepirkuma un jaudas komponentēm. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes. Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma radītās papildu izmaksas par iepriekšējo gadu atgūst nākamajā gadā - obligātā iepirkuma komponenti piemēro no 1.janvāra.

Vairāk par OIK lasiet sadaļā "Tarifi".