print Drukāt

Tarifi

Tarifu projektu aprēķināšana

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma iesniedz tarifa projektu kopā ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojošiem dokumentiem, kas noteikti Regulatora padomes 2010.gada 14.jūlija lēmumā Nr.1/12 Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs lieto izmaksu attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus un specifikāciju iesniedz Regulatoram kopā ar tarifa projektu.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori,  piemēram, tarifu aprēķinam izmantoto pakalpojumu apjoma rādītāji, spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Tarifu projektu izvērtēšana

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifa projektu un veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 10 darbdienu laikā veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifa projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifa projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām.

Tarifu projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā. Regulators izvērtēto tarifa projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. 

Regulatora lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Ja noteiktais tarifs skar lietotājus, kuri atrodas konkrētā administratīvajā teritorijā, Regulators lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājas lapā internetā.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

Uzklausīšanas sanāksme

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē tarifu projekta izstrādātājs informē sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, par nepieciešamību mainīt tarifus, sniedz atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem.

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.

Iesniedzamās formas

Tarifu projekta aprēķins jāiesniedz formā, kas norādīta Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikas pielikumā

Katram no izmaksu/ieņēmumu posteņiem ieteicams veidot atsevišķu excel lapu, kurā apkopotie dati detalizēti attēloti vēl papildu excel lapās kā atsevišķs aprēķins vai hipersaite uz kontu apgrozījuma pārskatu. Papildus aizpildāmas noteiktas standarta sagataves (transports, iekārtas un ierīces, elektrība, krātuve u.c.) ar tehniskajiem parametriem. Piemērs pieejams šeit.

Kopā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējs iesniedz Paziņojumu par tarifa projektu (Regulatora padomes 2017.gada 16.novembra lēmuma Nr.1/29 „Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”) Paziņojums par tarifu projektu.

Svarīgi atcerēties

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatoram publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora mājaslapā internetā. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tarifu projekts skar lietotājus, kuri atrodas konkrētā administratīvajā teritorijā, komersants informāciju par aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.

Tarifi

        

Tarifu kartes vislabāk darbojas ar Internet ExporterMozilla FirefoxGoogle Chrome vai Safari jaunākajām internet pārlūkprogrammu versijām. Ja tarifu kartē nav redzama informācija lūdzu atjaunojiet savu internet pārlūkprogrammu uz jaunāko versiju. Gadījumā, ja lietojiet Internet Exporter 8.x versiju, lai redzētu tarifu kartes informāciju, lūdzu atjaunojiet sava pārlūka versiju ar šo spraudni.