print Drukāt

Tarifi

Dabasgāzes apgādes pakalpojumu tarifu noteikšanā Regulators ievēro likumā  „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto pamatprincipu: tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu projektus izskatīšanai Regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa Regulators.

Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteiktām tarifu aprēķināšanas metodikām:


Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi:

- Pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi.

Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifi:

- Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifi;

- Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu pielietošanas kārtība 2019./2020.gada krātuves ciklam un ilgtermiņa produkta tarifs.

Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi:

- Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētie tarifi.

Tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem uz enerģijas vienībām piemērojamie koeficienti

Atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.marta lēmumam „Par 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 „Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem " piemērošanu” dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem (nm3) uz enerģijas vienībām (kWh) tiek piemērots koeficients - 11,312 (kWh/nm3), bet dabasgāzes sadales pakalpojumu un dabasgāzes diferencēto tirdzniecības gala tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem (nm3) uz enerģijas vienībām (kWh) tiek piemērots koeficients 10,538 (kWh/nm3).


Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cena

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecības) nodrošina AS "Latvijas Gāze", savukārt tirgus dalībniekiem - SIA "EG Energija". Saska ar Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējam ir pienākums publicēt savā tīmelļvietnē norēķinu periodā piemērojamo pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenu mēnesi pirms norēķinu perioda sākuma.

! Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenai papildus tiek piemērota maksa par dabasgāzes sistēmas pakalpojumiem (sadali, pārvadi un uzglabāšanu), kā arī dabasgāzes akcīzes un pievietotas vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


Tarifu projekta iesniegšana Regulatoram

Dabasgāzes apgādes pakalpojumu sniedzējs pēc savas iniciatīvas vai SPRK pieprasījuma iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

SPRK izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto, noteiktā kārtībā aprēķināto, tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja SPRK konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, regulators 10 darba dienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

Atbilstoši Enerģētikas likuma 15.panta 1.1 daļai sistēmas operators var saskaņā ar Regulatora apstiprināto tarifu aprēķināšanas metodiku noteikt tarifus pats, ja Regulators ir devis tam atļauju. Tarifu projekta izvērtēšanas kārtība noteikta tarifu aprēķināšanas metodikā.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Tarifu projektu izvērtēšana

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, regulators 10 darbadienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

SPRK ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām.

Tarifu projekta pārrēķina termiņu un regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas.

Regulators lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

Uzklausīšanas sanāksme

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Regulators aicina uzklausīšanas sanāksmēs piedalīties tarifu projekta izstrādātāju un iepazīstināt visus interesentus ar tarifu projektu, skaidrojot un pamatojot tarifu projekta nepieciešamību. Sekmīgas uzklausīšanas sanāksmes norisei, Regulators ir apkopojis sabiedrisko pakalpojumu lietotāju biežāk uzdotos jautājumus un izstrādājis ieteikumus komersantiem tarifu projekta skaidrošanai uzklausīšanas sanāksmē .