print Drukāt

Tarifi

Maksu par elektroenerģiju veido vairākas daļas – elektroenerģijas cena, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifi un obligātā iepirkuma komponentes jeb valsts noteiktais atbalsta maksājums par elektroenerģijas ražošanu efektīvā koģenerācijā vai no atjaunojamiem energoresursiem. Maksai par elektroenerģiju piemēro pievienotās vērtības nodokli.

Elektroenerģijas cena

Elektroenerģijas cenu, savstarpēji konkurējot, piedāvā elektroenerģijas tirgotāji, savukārt pārējās daļas apstiprina Regulators atbilstoši pieņemtajām metodikām.

Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi

Pārvades sistēma ietver tīklus un iekārtas, kuru spriegums ir 110 un vairāk kilovoltu un kuri tiek izmantoti elektroenerģijas pārvadei līdz sadales sistēmai vai lietotājiem, kuri ir pieslēgti pie pārvades sistēmas. Latvijā ir viens pārvades sistēmas operators - AS "Augstsprieguma tīkls”, kas no 2017. gada 1. jūnija piemēro ar Regulatora padomes 2017. gada 6. aprīļa lēmumu Nr.30 apstiprinātos elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

Sadales sistēma ietver tīklus un iekārtas, kuras izmanto elektroenerģijas piegādē lietotājiem un kurās spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem. Latvijā ir 11 elektroenerģijas sadales sistēmas operatori, no kuriem sešiem Regulators ir apstiprinājis sadales sistēmas pakalpojumu tarifus:

-  AS „Sadales tīkls” tarifi  - Regulatora padomes 2016. gada 5. maija lēmums Nr.73

- SIA „RTO Elektrotīkli” tarifi  - Regulatora padomes 2016. gada 22. decembra lēmums Nr.171

-  SIA „Latvijas dzelzceļš” tarifi - Regulatora padomes 2013. gada 20. marta lēmums Nr.57

-  SIA „Vats” tarifi - Regulatora padomes 2011. gada 16. jūnija padomes lēmums Nr.135

-  SIA „TLA DĀRZEŅI” tarifi – Regulatora padomes 2004. gada 7. aprīļa lēmums Nr.103

-  SIA „GERIANTS” tarifi – Regulatora padomes 2008. gada 15. oktobra lēmums Nr.327

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes

Elektroenerģijas obligātais iepirkums un garantētā maksa par koģenerācjas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem. Elektroenerģijas tirgus likums nosaka, ka ražotāji, kuri elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijā vai elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.  Publiskais tirgotājs maksā garantēto maksu, kā arī iepērk obligātajā iepirkumā elektroenerģiju no ražotājiem par noteiktu cenu. Tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt  garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto jaudu piešķir Ekonomikas ministrija, bet nosacījumus elektroenerģijas ražošanai un cenu noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi. Obligātā iepirkuma elektroenerģijas cenas ir dažādas. Tās ir atkarīgas no izmantoto energoresursu veida (vējš, ūdens, biomasa, biogāze, dabasgāze), uzstādītās jaudas, kā arī piesaistes dabasgāzes cenai (dabasgāzes elektrostacijām).

Elektroenerģijas tirgus likums publiskajam tirgotājam, kura pienākumus no 2014. gada 1. aprīļa pilda AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”, uzliek pienākumu aprēķināt obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas apjomu un izmaksas – atsevišķi enerģijai, kas ražota koģenerācijā un kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem. Obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, maksājot obligātā iepirkuma komponenti, savukārt izdevumus, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi elektroenerģijas sistēmas lietotāji proporcionāli izvēlētā sistēmas pakalpojuma tarifa fiksētajam maksājumam,  maksājot jaudas komponenti.

Katru gadu līdz 20. oktobrim publiskais tirgotājs iesniedz Regulatoram obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulatora 2017.gada 14. septembra lēmumu Nr.1/24 “Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika”. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma un jaudas komponentes. Ne vēlāk kā līdz novembra beigām informācija par apstiprināto komponenšu apmēru publicējama oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma radītās papildu izmaksas un izmaksas, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto jaudu, par iepriekšējo gadu atgūst nākamajā gadā – obligātā iepirkuma un jaudas komponentes piemēro no 1. janvāra. Informācija par to, kuri komersanti ir saņēmuši valsts noteikto atbalstu ir skatāma Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Lēmums par jaudas komponentēm no 2018.gada 1.jūlija.

Lēmums par OIK no 2018.gada 1.janvāra.

Regulatora videoprezentācija par OIK (un par OIK no 2013. gada 1. aprīļa)