print Drukāt

Tarifu vērtēšana

Kā tiek aprēķināti tarifi

Tarifi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek noteikti saskaņā ar Regulatora apstiprināto metodiku „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (Regulatora padomes 2016.gada 14.janvāra lēmums Nr.1/2).

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu projektus izskatīšanai Regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa Regulators.

Kā lietotāji tiek informēti par iesniegtajiem tarifu projektiem

Tarifu projektu var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji pēc savas iniciatīvas vai pēc Regulatora pieprasījuma. Iesniedzot tarifa projektu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus par tarifa izmaiņām. Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta trešajā daļā ir noteikta kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par aprēķināto un Regulatorā iesniegto tarifu projektu:

  • 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatorā informāciju publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora mājaslapā internetā.
  • sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.

Kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu lietotāji var iepazīties ar komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus Regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, reglamentē Regulatora izdotie „Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” (Regulatora padomes 2017.gada 16.novembra lēmums Nr.1/29). 

Regulators pēc nepieciešamības rīko uzklausīšanas sanāksmes par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem tarifu projektiem, tādejādi nodrošinot papildus iespēju lietotājiem uzdot jautājumus, saņemt komersantu skaidrojumus un izteikt priekšlikumus par tarifa projektu. Priekšlikumus un ieteikumus lietotājs Regulatoram var iesniegt arī uzklausīšanas sanāksmes laikā. 

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” .

Informācija par iesniegtajiem tarifu projektiem un uzklausīšanas sanāksmēm