print Drukāt

Tarifu vērtēšana

Regulējamie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēji aprēķina tarifu projektu un iesniedz to izvērtēšanai un apstiprināšanai Regulatoram. Tarifi tiek aprēķināti un apstiprināti bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Tarifu projekta iesniegšana un vērtēšana

Regulators pakalpojuma sniedzēju aprēķinātos tarifu projektus izvērtē un apstiprina atbilstoši likumam (Likums par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem),  metodikai (SPRK padomes lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”)  un citiem normatīvajiem aktiem.

Siltumapgādes pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas.

Iesniedzot tarifu projektu izskatīšanai Regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa Regulators.

Viendaļīgais un divdaļīgais tarifs

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem var aprēķināt un apstiprināt gan viendaļīgu tarifu, gan divdaļīgu tarifu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu viendaļīgie tarifi tiek aprēķināti un apstiprināti euro par megavatstundu (EUR/MWh).

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu divdaļīgais tarifs sastāv no:

  • mainīgās daļas – maksas par siltumenerģiju, kas izteikta euro par megavatstundu (EUR/MWh);
  • pastāvīgās daļas – maksas par siltuma ražošanas iekārtu uzstādīto jaudu, kas izteikta euro par megavatu gadā (EUR/MW gadā).

Tarifa mainīgums, kad siltuma ražošanai izmanto dabasgāzi

Ja siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi tiek apstiprināti tabulas formā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām. Dabasgāzes tirdzniecības cena var mainīties reizi mēnesī un attiecīgajā mēnesī piemērojams atbilstošais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs.

Kā lietotāji tiek informēti par iesniegtajiem tarifu projektiem

Tarifu projektu var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji pēc savas iniciatīvas vai pēc Regulatora pieprasījuma.

Iesniedzot tarifa projektu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt siltumapgādes pakalpojumu lietotājus par tarifa plānotajām izmaiņām. Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta trešajā daļā ir noteikta kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par aprēķināto un Regulatorā iesniegto tarifu projektu:

  • 10 dienu laikā pēc tarifu projekta iesniegšanas Regulatorā komersants par šo faktu publicē sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz sludinājuma tekstu Regulatoram publicēšanai tā mājaslapā internetā;
  • sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājas lapā internetā.

Kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu lietotāji var iepazīties ar komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem, sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus Regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, reglamentē Regulatora izdotie „Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu” (2017.gada 16.novembra lēmums Nr.1/29).

Regulators pēc nepieciešamības rīko uzklausīšanas sanāksmes par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem tarifu projektiem, tādējādi nodrošinot papildus iespēju lietotājiem uzdot jautājumus, saņemt komersantu skaidrojumus un izteikt priekšlikumus par tarifa projektu.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā 30 dienā pēc to publicēšanas.

Informācija par Regulatoram iesniegtajiem tarifu projektiem un uzklausīšanas sanāksmēm ir apkopota (šeit).