print Drukāt

Tirgus analīze

Tirgus analīze

Elektronisko sakaru regulēšanas pamatmērķis ir maksimizēt lietotāju un patērētāju labumu izvēles, cenas un pakalpojumu kvalitātes ziņā, veicinot efektīvu un ilgtspējīgu konkurenci un racionālu resursu izmantošanu pakalpojumu sniegšanai. Pakalpojumu lietotāju labums tiek maksimizēts, ja elektronisko sakaru komersanti savstarpēji brīvi un efektīvi konkurē ar godīgām metodēm (pakalpojumiem, to kvalitāti, īpašībām, cenām) par katru lietotāju.

Lai noskaidrotu vai brīvai konkurencei starp komersantiem nav šķēršļu vai ierobežojumu, Regulators analizē konkurences apstākļus elektronisko sakaru pakalpojumu tirgos. Tirgus uzskatāms par tirgu ar brīvu konkurenci tad, ja tajā nav neviena komersanta, kuram būtu tāda ietekme, ka tas varētu rīkoties neņemot vērā ne tā konkurentus, ne pakalpojumu lietotājus (komersants ar būtisku ietekmi tirgū). Analizējot elektronisko sakaru tirgus, Regulators balstās uz tirgus analīzes koncepciju, kurā norādīti ieteikumi kā veikt tirgus definīciju, analīzi un saistību piemērošanu.

Ja Regulators, veicot tirgus analīzi, konstatē, ka tirgū ir komersants ar būtisku ietekmi, kas var negodprātīgi izmantot savu tirgus varu, tad Regulators piemēro šim komersantam saistības, kas ierobežo tā iespējas negodprātīgi izmantot savu tirgus varu. Lai piemērotu saistības Regulatoram nav nepieciešams konstatēt un pierādīt negodprātīgas tirgus varas izmantošanas gadījumu, Regulatoram nepieciešams konstatēt komersantam iespēju šādu tirgus varu negodprātīgi izmantot – Regulators piemēro saistības apsteidzoši (ex-ante), pirms komersants ir izmantojis savu tirgus varu.

Pirms saistību piemērošanas komersantam ar būtisku ietekmi tirgū, Regulators konsultējas ar tirgus dalībniekiem, Konkurences padomi, Eiropas Komisiju, BEREC kā arī citu valstu Regulatoriem par veikto tirgus definīciju, analīzi un saistību piemērošanu. Pēc tirgus analīzes veikšanas, Regulators publicē konsultāciju dokumentu  savā tīmekļa vietnē un aicina visus tirgus dalībniekus sniegt komentārus par konsultāciju dokumentu.

Lai arī Regulators galvenokārt rūpējas par konkurences apstākļu uzlabošanu mazumtirdzniecības tirgos, saistības komersantam ar būtisku ietekmi tirgū Regulators tomēr visbiežāk piemēro vairumtirdzniecībā, lai izvairītos no iespējamas negatīvas piemēroto saistību blakus ietekmes mazumtirdzniecības tirgos. Eiropas Komisija iesaka un Regulators atbalsta šādu tirgu analīzi un regulēšanu:
       - Mazumtirdzniecībā – piekļuve balss telefonijai fiksētajā tīklā,

       - Vairumtirdzniecībā – Savienojuma uzsākšana fiksētajā tīklā,

       - Savienojuma pabeigšana fiksētajā tīklā,

       - Atsaistīta piekļuve fiziskai infrastruktūrai fiksētajā tīklā,

       - Platjoslas piekļuve vairumtirdzniecībā,

       - Nomāto līniju gala posmi,

       - Savienojuma pabeigšana mobilajā tīklā.

Regulatora pieņemtie lēmumi par komersantu atzīšanu par komersantiem ar būtisku ietekmi un saistību piemērošanu tiem, atrodami šeit.

Elektronisko sakaru nozarē definētie tirgi atbilstoši EK 2014.gada 9.oktobra Rekomendācijai 

Tirgus Nr.1 - Vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos

Ziņojums par tirgus Nr.1 analīzi  2018.gada novembrī

Ziņojums par tirgus Nr.1 analīzi 2016.gada martā

Tirgus Nr.3a&b - vairumtirdzniecības līmeņa vietēja piekļuve fiksētā vietā un plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizēta piekļuve fiksētā vietā

Ziņojums par tirgu Nr.3a&b analīzi   2018.gada oktobrī

Tirgus Nr.4 - Vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuve fiksētā vietā

Ziņojums par tirgus Nr.4 analīzi  2015.gada augustā

Elektronisko sakaru nozarē definētie tirgi atbilstoši EK 2007.gada 17.decembra Rekomendācijai

Tirgus Nr.1 - Piekļuves nodrošināšana publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā fiziskām personām un juridiskām personām

Ziņojums par tirgus Nr.1 analīzi 2009.gada jūnijā

Ziņojums par tirgu Nr.1 analīzi  2017.gada novembrī

Tirgus Nr.2 - Savienojumu uzsākšana publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

Ziņojums par tirgus Nr.2 analīzi 2009.gada martā

Ziņojums par tirgus Nr.2 analīzi 2009.gada maijs

Ziņojums par tirgus Nr.2 analīzi  2016.gada augustā 

Tirgus Nr.3 - Savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā

Ziņojums par tirgus Nr.3 analīzi 2008.gada novembrī

Ziņojums par tirgus Nr.3 analīzi 2010.gada decembrī

Ziņojums par tirgus Nr.3 analīzi  2014.gada jūnijā

Tirgus Nr.4 - Vairumtirdzniecības piekļuve (fiziskai) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot daļēju vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā vietā

Ziņojums par tirgus Nr.4 analīzi 2009.gada maijā

Ziņojums par tirgus Nr.4 analīzi  2013.gada decembrī 

Tirgus Nr.5 - Platjoslas piekļuves vairumtirdzniecība

Ziņojums par tirgus Nr.5 analīzi 2009.gada novembrī

Ziņojums par tirgus Nr.5 analīzi  2013.gada decembrī

Tirgus Nr.6 - Nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecība

Ziņojums par tirgus Nr.6 analīzi 2009.gada novembrī

Tirgus Nr.7 - Balss savienojumu pabeigšana individuālos mobilajos tīklos (iepriekšējā EK rekomendācijā - Tirgus Nr.16)

Ziņojums par tirgus Nr.7 analīzi 2011.gada septembrī

Ziņojums par tirgus Nr.7 analīzi 2012.gada aprīlī

Ziņojums par tirgus Nr.7 analīzi  2015.gada februārī 

Elektronisko sakaru nozarē definētie tirgi atbilstoši EK 2003.gada 11.februāra Rekomendācijai un Konsultāciju dokumentam par prioritāri analizējamiem elektronisko sakaru pakalpojumiem

Tirgus Nr.1 - Piekļuves publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā nodrošināšana fiziskām personām

Ziņojums par tirgu Nr.1-6 analīzi 2006.gada novembrī


Tirgus Nr.2 - Piekļuves publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā nodrošināšana juridiskām personām

Ziņojums par tirgu Nr.1-6 analīzi 2006.gada novembrī

Tirgus Nr.3 - Fiziskām personām publiski pieejami vietēji vai iekšzemes telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā

Ziņojums par tirgu Nr.1-6 analīzi 2006.gada novembrī

Ziņojums par tirgu Nr.3-6 analīzi 2011.gada decembrī

Ziņojums par tirgu Nr.3 un Nr.5.analīzi 2016.gada decembrī

Tirgus Nr.4 - Fiziskām personām publiski pieejami starptautiskie telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā

Ziņojums par tirgu Nr.1-6 analīzi 2006.gada novembrī

Ziņojums par tirgu Nr.3-6 analīzi 2011.gada decembrī

Tirgus Nr.5 - Juridiskām personām publiski pieejami vietējie vai iekšzemes telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā

Ziņojums par tirgu Nr.1-6 analīzi 2006.gada novembrī

Ziņojums par tirgu Nr.3-6 analīzi 2011.gada decembrī

Ziņojums par tirgu Nr.3 un Nr.5.analīzi 2016.gada decembrī

Tirgus Nr.6 - Juridiskām personām publiski pieejami starptautiskie telefonsakaru pakalpojumi, kas nodrošināti fiksētā vietā

Ziņojums par tirgu Nr.1-6 analīzi 2006.gada novembrī

Ziņojums par tirgu Nr.3-6 analīzi 2011.gada decembrī

Tirgus Nr.7- Nomāto līniju minimālā kopa

Ziņojums par tirgus Nr.7 analīzi 2006.gada novembrī

Ziņojums par tirgus Nr.7 analīzi 2011.gada novembrī

Tirgus Nr.8 - Savienojumu uzsākšana publiskajā fiksētajā tirgū

Ziņojums par tirgu Nr.8-10 analīzi 2006.gada janvārī

Tirgus Nr.9 - Savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā

Ziņojums par tirgu Nr.8-10 analīzi 2006.gada janvārī

Tirgus Nr.10. - Tranzīta pakalpojumi publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

Ziņojums par tirgu Nr.8-10 analīzi 2006.gada janvārī


Tirgus Nr.11 - Atsaistīta piekļuve (tai skaitā daļēja piekļuve) metāliskajām abonentlīnijām un to segmentiem, lai nodrošinātu platjoslas datu pārraides un balss pārraides pakalpojumus

Ziņojums par tirgus Nr.11 analīzi 2006.gada augustā

Tirgus Nr.12 - Platjoslas piekļuves vairumtirdzniecība

Ziņojums par tirgus Nr.12 analīzi 2006.gada augustā

Tirgus Nr.13 - Nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecība

Ziņojums par tirgu Nr.13-14 analīzi 2006.gada augustā


Tirgus Nr.14 - Nomāto līniju maģistrālo posmu vairumtirdzniecība

Ziņojums par tirgu Nr.13-14 analīzi 2006.gada augustā

Tirgus Nr.15 - Piekļuve un savienojumu uzsākšana publiskajos mobilajos telefonu tīklos

Ziņojums par tirgus Nr.15 analīzi 2006.gada septembrī

Tirgus Nr.16 - Balss savienojumu pabeigšana individuālos mobilajos tīklos

Ziņojums par tirgus Nr.16 analīzi 2006.gada martā
Ziņojums par tirgus Nr.16 analīzi sakarā ar SIA "BITE Latvija" 2006.gada novembrī

Tirgus Nr.17 -

Tirgus Nr.18 - Apraides signālu pārraides pakalpojumi apraides satura nogādāšanai galalietotājiem

Ziņojums par tirgus Nr.18 analīzi 2007.gada oktobrī

Anketas

Anketa - Fiksēto tīklu operatoram  
Anketa - Mobilo tīklu operatoram  
Anketa - LTC  
Anketa - Satelita operatoram 
Anketa - ECO Networks 

Uz sadaļas sākumu >