print Drukāt

Administratīvais departaments

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir: 
 • organizēt un nodrošināt Regulatora finansiālās darbības un grāmatvedības uzskaites procesus, nodrošinot Regulatora budžeta līdzekļu pārvaldi un uzskaiti atbilstoši tiesību aktu prasībām;

 • nodrošināt Regulatora finansiālās darbības jautājumu risināšanu, plānojot un koordinējot budžeta līdzekļu racionālu sadali un izlietojumu;

 • sagatavot dažāda veida ar Regulatora finanšu un budžeta plānošanas jomu saistītus dokumentu projektus, kopsavilkumus un grāmatvedības pārskatus;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora lietvedības un dokumentu pārvaldes procesus atbilstoši tiesību aktu prasībām;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora padomes un izpildinstitūcijas dokumentu uzskaiti, sistematizāciju un glabāšanu ievērojot normatīvo aktu prasības;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora tehniskā nodrošinājuma procesus atbilstoši tiesību aktu prasībām;
 • Regulatora budžeta līdzekļu ietvaros atbilstoši tiesību aktu prasībām plānot un organizēt tā darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu publiskos iepirkumus;

 • pārvaldīt un uzturēt Regulatora telpas, saimnieciskās un tehniskās iekārtas un ierīces, nodrošināt darbinieku darba vietu iekārtošanu un aprīkošanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām un vadības norādījumiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus, kas skar departamenta kompetencē esošus jautājumus;

 • sniegt konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā.