print Drukāt

Biežāk uzdotie jautājumi

Tarifu projektu iesniegšana

1. Kādi izmaksu pamatojošie dokumenti jāiesniedz, sagatavojot tarifu projektu?

Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmums Nr.1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu” nosaka dokumentus, kurus tarifus veidojošo izmaksu pamatojumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram vienlaikus ar tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku.

Dažādām izmaksu pozīcijām tie var atšķirties. Jāiesniedz līgumi, rēķini, grāmatvedības kontu apgrozījuma izdrukas u.c. – tā, lai tiktu uzskatāmi parādīts, kā veidojas attiecīgā izmaksu pozīcija.

2. Vai iesniedzot tarifu projektu, vajadzīga arī pavadvēstule?

Iesniedzot tarifu projektu, noteikti jāpievieno pavadvēstule, kuru paraksta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbildīgās personas, kurām ir tiesības pārstāvēt iesniedzēju, un jānorāda plānotais tarifs, tarifa darbības teritorija un vēlamais tarifa spēkā stāšanās laiks.

Par dabasgāzes tirdzniecību

1. Kas ir nepieciešams, lai nodarbotos ar dabasgāzes tirdzniecību?

Lai nodarbotos ar dabasgāzes tirdzniecību, komersantam ir jāiesniedz Regulatoram iesniegums par reģistrāciju dabasgāzes tirgotāju reģistrā, kas pieejams Regulatora mājas lapas sadaļā Komersantiem/Dabasgāze/Reģistrēšana/licencēšana.

2. Cik ātri Regulators izskatīs Paziņojumu par dabasgāzes tirgotāja reģistrāciju?

Tikko kā atbildīgās nodaļas darbinieks saņems Paziņojumu par dabasgāzes tirgotāju reģistrāciju, komersantam tiks piešķirts reģistrācijas numurs (DTXXXXX) un tas tiks iekļauts Regulatora mājas lapā publicētajā Dabasgāzes tirgotāju reģistrā. Parasti šī informācija tiek apkopota pāris dienu laikā.

3. Vai Regulators mani informēs par reģistrāciju Dabasgāzes tirgotāja reģistrā?

Regulators sazināsies ar komersantu tad, ja Paziņojums par dabasgāzes tirgotāja reģistrāciju iesniegts nepilnīgs un lūgs atsūtīt korekti aizpildītu Paziņojumu.

4. Vai es varu reģistrēties Dabasgāzes tirgotāju reģistrā, bet neuzsākt dabasgāzes tirdzniecību?

Jā, tāda iespēja pastāv, bet tie komersanti, kas neuzsāks dabasgāzes tirdzniecību gada laikā no reģistrācijas Dabasgāzes tirgotāju reģistrā, tiks izslēgti no Dabasgāzes tirgotāju reģistra.

5. Vai uzņēmums (ārvalstu komersants) drīkst atvērt filiāli Latvijā, lai varētu nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību?

Atbilstoši Komerclikuma 25.panta astotajai daļai ārvalsts komersantam ir tiesības atvērt Latvijā savas pārstāvniecības, taču pārstāvniecība nav juridiskā persona, un tai nav tiesību veikt komercdarbību Latvijā. Komerclikuma izpratnē pārstāvniecības uzdevums parasti ir tirgus izpēte, klientu piesaiste, informācijas apmaiņa u.tml. Ja pārstāvniecība sāk veikt komercdarbību (tās atrašanās vietā, tās īpašnieka vārdā tiek slēgti darījumi), tā faktiski kļūst par filiāli un komersantam ir pienākums to kā filiāli pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā vai piesakot reģistrācijai VID pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā.

Dabasgāzes tirgotāja izvēle

1. Kā var izvērtēt dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus un izvēlēties sev izdevīgāko?

Tātad, lai lietotājam būtu iespēja salīdzināt dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus un izvērtēt ar dabasgāzes piegādi saistītās kopējās izmaksas, lietotājs var aicināt dabasgāzes tirgotāju tirdzniecības piedāvājumā atsevišķi norādīt: 

  • dabasgāzes cenu par vienu vienību (kilovatstundu), vai tās noteikšanas kārtību;
  • maksu par sistēmas pakalpojumiem, kas ietver vismaz dabasgāzes pārvades izmaksas (ieskaitot balansēšanas izmaksas);
  • maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem (šī maksa par vienāda dabasgāzes daudzuma piegādi būs vienāda neatkarīgi no izvēlētā dabasgāzes tirgotāja).

Ievērojot to, ka Enerģētikas likums un Noteikumi nenosaka dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumu saturu, dabasgāzes tirgotāji var izvēlēties arī citu dabasgāzes tirdzniecības piedāvājuma izteikšanas veidu, piemēram, norādot kopējās dabasgāzes izmaksas par kilovatstundu vai konkrētā lietotāja mēneša vidējo dabasgāzes patēriņu gazificētajā objektā, atsevišķi norādot, kādas izmaksas dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumā ietvertas. Tomēr neatkarīgi no veida, kā dabasgāzes tirgotājs formulējis piedāvājumu, lietotājam būtu jāizvērtē, kādas izmaksas ir ietvertas dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumā. Ja lietotājam no dabasgāzes tirdzniecības piedāvājuma nav saprotams, kādas iepriekš minētās ar dabasgāzes piegādi saistītās izmaksas ietver attiecīgais dabasgāzes tirdzniecības piedāvājums, lietotājam ir tiesības attiecīgajam dabasgāzes tirgotājam pieprasīt papildu informāciju.