print Drukāt

Cilvēkresursu attīstības un pārvaldības nodaļa

Nodaļas uzdevumi un funkcijas ir:

 • sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību Regulatora padomei, priekšsēdētājam, izpilddirektoram un struktūrvienību vadītājiem cilvēkresursu attīstības un pārvaldības jautājumos, organizācijas struktūras un darba procesa nodrošināšanā;

 • izstrādāt un uzturēt Regulatora cilvēkresursu attīstības stratēģiju, izveidojot un uzturot Regulatora cilvēkresursu attīstības sistēmu, veicot cilvēkresursu plānošanu un atlasi, nodrošinot cilvēkresursu apmācību un motivēšanas sistēmas ieviešanu un pārraudzību, kā arī uzturot cilvēkresursu novērtēšanas sistēmu un tās sasaisti ar atalgojuma politiku;

 • nodrošināt Regulatora vajadzībām atbilstošu cilvēkresursu piesaisti, organizējot darbinieku atlasi, konkursus, intervijas, ievadapmācību, sekmējot mērķu uzstādīšanu un darba izpildes novērtējumu un citas ar darbinieku atlasi saistītus jautājumus;

 • organizēt konkursus uz vakantajiem Regulatora amatiem, sagatavojot nepieciešamos materiālus konkursa izsludināšanai un norisei, gatavojot konkursa vērtēšanas sēžu protokolus un atbildes pretendentiem uz Regulatora vakanto amatu;

 • iepazīstināt Regulatora darbiniekus ar Regulatora Ētikas kodeksu, iekšējās darba kārtības noteikumiem un citiem iekšējiem normatīviem aktiem un rīkojumiem, kurus Regulatora darbiniekiem jāievēro savā darbībā;

 • izstrādāt un uzturēt Regulatora cilvēkresursu novērtēšanas sistēmu un tai nepieciešamajās procedūras;

 • piedalīties Regulatora štatu saraksta un tā grozījumu projektu izstrādē, kopīgi ar citu Regulatora struktūrvienību vadītājiem analizējot personāla kvalitatīvo sastāvu un darbinieku mainības procesu un sagatavojot priekšlikumus darbinieku izvietojumam atbilstoši noteiktajām prioritātēm un uzdevumiem;

 • organizēt, kārtot un noformēt Regulatora personālsastāva administratīva rakstura dokumentus un personāllietvedību:

  • sagatavot rīkojumu projektus par Regulatora darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu un atlaišanu no darba, atvaļinājumiem, mācībām, Regulatora darbinieku komandējumiem un darba braucieniem un citiem ar Regulatora personālu saistītiem jautājumiem;

  • sagatavot Regulatora darbinieku darba līgumu projektus;

  • veikt Regulatora darbinieku darba gaitas un personu lietu kārtošanu un noformēšanu;

  • apkopot nepieciešamo informāciju atvaļinājuma grafika sastādīšanai un iesniegt  to  apstiprināšanai izpilddirektoram;

  • veikt atskaišu un pārskatu sagatavošanu Regulatora personāla jautājumos;

 • ieviest, pastāvīgi papildināt un aktualizēt Regulatora personāla uzskaites sistēmas datu bāzi;
 • veikt nepieciešamo dokumentu noformēšanu Regulatora dienesta apliecību režīma funkcionēšanai;
 • konsultēt citu Regulatora struktūrvienību vadītājus amatu aprakstu sastādīšanā, piedalīties Regulatora personālsastāva darba, amatu novērtēšanas un mēnešalgu noteikšanas darbā, sasaistot atalgojuma sistēmu ar individuālo darba novērtējumu un mērķu izpildi;

 • izstrādāt Regulatora vispusīgu apmācību sistēmu, organizējot iekšējās mācības, e-mācības un webinārus, pieredzes apmaiņas citās institūcijās, konferences un seminārus.  Sadarbojoties ar Regulatora struktūrvienību vadītājiem organizēt regulatora darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības un apkopot informāciju par katra regulatora darbinieka individuālo apmācību. Sadarbībā ar Ārējo sakaru nodaļu un citu Regulatora struktūrvienību vadītājiem organizēt Regulatora darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu ārvalstīs;

 • piedalīties Regulatora darbinieku disciplinārlietu izskatīšanā un sagatavot dokumentu projektus par disciplinārsoda piemērošanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros izskatīt sūdzības un iesniegumus, kas attiecas uz  personāla vadības jautājumiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām, organizēt Regulatora iekšējo komunikāciju, tai skaitā par dažādiem ar cilvēkresursu attīstību saistītiem jautājumiem. Pēc nepieciešamības plānot un organizēt pasākumus un citas aktivitātes ar Regulatora darbinieku piedalīšanos, kas vērtas uz Regulatora darbinieku iniciatīvas palielināšanu un motivācijas celšanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros piedalīties Regulatora normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē;

 • nodaļas kompetences ietvaros koordinēt Regulatora struktūrvienību sadarbību un ar to saistīto informācijas apriti Regualtorā;

 • nodaļas kompetences ietvaros konsultēt Regulatora darbiniekus par cilvēkresursu attīstības jautājumiem;

 • nodaļas kompetences ietvaros veikt citus uzdevumus, kas saistīti ar Regulatora cilvēkresursu attīstības un pārvaldības jautājumiem.