print Drukāt

Ekonomiskās analīzes departaments

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:
 • nodrošināt Regulatora funkciju veikšanu saistībā ar regulēto nozaru ekonomisko analīzi;
 • izvērtēt Regulatora gatavotos lēmumus no ekonomiskā viedokļa saistībā ar lietotāju interešu aizstāvību un regulēto komersantu attīstības veicināšanu;
 • novērtēt tarifu, to izmaiņu un citu Regulatora lēmumu ietekmi uz Latvijas makroekonomiskajiem rādītājiem;
 • izvērtēt Regulatora lēmumu atbilstību valsts ilgtermiņa ekonomiskās politikas nostādnēm;
 • analizēt regulējamo nozaru un Regulatora lēmumu projektu atbilstību Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām un ieteikumiem ekonomiskās politikas jomā;
 • izvērtēt regulējamo komersantu tarifu aprēķinu projektos sniegtās ekonomiskās informācijas pamatojumu un sagatavot atzinumus iesniegšanai padomē, nepieciešamības gadījumos sagatavojot pieprasījumus papildu informācijas saņemšanai;
 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulēšanas jautājumu ekonomisko ietekmi;
 • apkopot no regulējamajiem komersantiem Regulatora vārdā pieprasīto vai apsekojumu rezultātā iegūto statistisko un cita veida informāciju, kas saistīta ar departamenta specifiku;
 • izvērtēt nozaru departamentu sagatavoto dokumentu projektu ekonomisko pamatotību un iespējamo iespaidu uz tautsaimniecību;
 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru ekonomiskās analīzes jautājumos;
 • sagatavot regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem departamenta kompetences ietvaros;
 • piedalīties Regulatora publikāciju sagatavošanā;
 • nodrošināt starptautisko sadarbību savas kompetences ietvaros un citu valstu pieredzes izmantošanu regulēšanas jautājumos.