print Drukāt

Elektronisko sakaru un pasta departaments

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora regulēšanas funkciju izpildi elektronisko sakaru un pasta nozarēs;
 • sagatavot un iesniegt Regulatora padomei izskatīšanai priekšlikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī izstrādāt un iesniegt Regulatora padomei apstiprināšanai normatīvo aktu projektus elektronisko sakaru un pasta regulēšanas funkciju realizēšanai;
 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātiem normatīvo aktu projektiem, ja tie attiecas uz elektronisko sakaru un pasta nozarēm;
 • izstrādāt kārtību elektronisko sakaru un pasta komersantu reģistrācijai, vispārējo atļauju noteikumus un noteikumus vispārējo atļauju noteikumu ievērošanas kontrolei un veikt elektronisko sakaru un pasta komersantu pārbaudes;
 • uzturēt reģistrēto elektronisko sakaru un pasta komersantu sarakstus, kā arī informāciju un sarakstus par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu;
 • izstrādāt elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas, un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas un pietiekamas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodikas elektronisko sakaru komersantiem un uzraudzīt to ievērošanu;
 • izstrādāt pasta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un uzraudzīt tās ievērošanu;
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot priekšlikumus elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu tarifu apstiprināšanai;
 • izstrādāt procedūru un kritērijus elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanai, kā arī speciālas prasības šo komersantu darbībai;
 • noteikt konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, kuros vērtējama elektronisko sakaru komersantu ietekme;
 • saskaņā ar izstrādāto procedūru un kritērijiem, izvērtēt elektronisko sakaru komersantu ietekmi konkrētajā elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū;
 • paziņot Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem, Eiropas Komisijai un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei (BEREC) par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam;
 • kontrolēt, lai elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi, kurus nosaka elektronisko sakaru komersanti ar būtisku ietekmi tirgū, tiktu balstīti uz izmaksām;
 • izstrādāt konkursu nolikumus un rīkot konkursus, lai noteiktu elektronisko sakaru un pasta komersantus, kas sniedz universālo pakalpojumu;
 • noteikt universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku un universālā pakalpojuma saistības elektronisko sakaru un pasta komersantiem;
 • pārraudzīt universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu tarifu attīstību un līmeni, ņemot vērā patēriņa cenas valstī un iedzīvotāju ienākumus, un, ja nepieciešams, noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas principus;
 • izstrādāt universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikas, kontrolēt un apkopot publicēšanai informāciju par to ieviešanu un šajās saistībās ietverto prasību ievērošanu un apstiprināt elektronisko sakaru vai pasta komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas;
 • sagatavot priekšlikumus noteikumiem par universālā pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu;
 • iesniegt vērtējumu par universālā pakalpojuma saistībām, kas attiecīgajam elektronisko sakaru vai pasta komersantam rada netaisnīgu apgrūtinājumu;
 • izstrādāt priekšlikumus un nosacījumus iekļaušanai elektronisko sakaru komersantu piekļuves, starpsavienojumu, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai vai abonentlīniju atsaistīšanas pamatpiedāvājumos un prasības šo pamatpiedāvājumu publicēšanai, kā arī uzraudzīt uz šo pamatpiedāvājumu bāzes noslēgto līgumu nosacījumu un noteikumu izpildi;
 • veikt pasākumus, lai panāktu piekļuves, starpsavienojumu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai un abonentlīniju atsaistīšanas līgumu noslēgšanu;
 • izstrādāt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai un pārraudzīt šo prasību ievērošanu;
 • izstrādāt noteikumus un prasības abonentlīnijas vai tās daļas atsaistīšanai un piekļuvei saistītām iekārtām un pakalpojumiem elektronisko sakaru nozarē;
 • izstrādāt nediskriminējošu un atklātu radiofrekvenču lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas, anulēšanas un tālāknodošanas kārtību un pārraudzīt šo tiesību nosacījumu ievērošanu;
 • izstrādāt nediskriminējošu un atklātu publiskā  telefona tīkla numuru, īso kodu un identifikācijas kodu lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas, anulēšanas un tālāknodošanas kārtību un pārraudzīt šo tiesību nosacījumu ievērošanu;
 • uzturēt komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē piešķirto radiofrekvenču lietošanas tiesību un numerācijas lietošanas tiesību sarakstus;
 • izstrādāt ar numerācijas izmantošanu saistīto pakalpojumu tehniskos noteikumus un noteikt šo pakalpojumu ieviešanas kārtību un termiņus;
 • izvērtēt krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus numerācijas krāpniecības ierobežošanai;
 • izstrādāt priekšlikumus, kas iekļaujami konkursu un izsoļu nolikumos radiofrekvenču un numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai;
 • noteikt kārtību un termiņu kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu;
 • publisko pārskatu veidošanai apkopot no elektronisko sakaru un pasta komersantiem Regulatora vārdā pieprasīto vai pārbaužu rezultātā iegūto informāciju;
 • sagatavot priekšlikumus par elektronisko sakaru un pasta komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasībām;
 • veikt elektronisko sakaru pakalpojumu un pasta pakalpojumu kvalitātes uzraudzību un reizi gadā sniegt pārskatu par uzraudzītajiem kvalitātes parametriem;
 • izstrādāt priekšlikumus strīdu izšķiršanai starp elektronisko sakaru komersantiem, kā arī elektronisko sakaru komersantiem un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem, ja strīdi saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu;
 • izstrādāt priekšlikumus strīdu izskatīšanai starp pasta komersantiem, kā arī pasta komersantiem un pasta pakalpojumu lietotājiem;
 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt elektronisko sakaru un pasta pakalpojumu lietotāju iesniegumus un sūdzības par pakalpojumu sniegšanu;
 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;
 • pēc pieprasījuma sniegt metodisku palīdzību un skaidrojumus par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;
 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.