print Drukāt

Informācijas sistēmu departaments

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir: 

 • veikt Regulatora funkciju analīzi un atbilstoši tiesību aktu prasībām sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus;
 • veikt Regulatora darbībā izmantoto informācijas tehnoloģiju lietojumu, atbalsta un infrastruktūras analīzi;
 • nodrošināt Regulatora integrētas informācijas sistēmas izstrādi un pārvaldīšanu:
  • izstrādāt  integrētu informācijas sistēmas koncepciju atbilstoši Regulatora stratēģijai un veikt tās atjaunināšanu;
  • koordinēt ar informācijas sistēmu saistītu lēmumu pieņemšanu;
  • īstenot informācijas sistēmas izstrādi;
  • organizēt un vadīt projekta vadības grupas, kurās iesaistīti darbinieki no citām Regulatora struktūrvienībām;
  • organizēt un vadīt ārpakalpojumos nododamo informācijas tehnoloģiju lietojumu izstrādes projektus;
 • nodrošināt informācijas tehnoloģiju risinājumu un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras darbināšanu, uzturēšanu un attīstīšanu, kā arī nodrošināt Regulatorā izmantoto informācijas tehnoloģiju drošības prasību ievērošanu;
 • departamenta kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un tehnisko palīdzību Regulatora darbiniekiem darbam ar datoru, tīkla resursiem, standarta biroja programmatūru, citām Regulatora informācijas sistēmām vai informācijas tehnoloģiju infrastruktūru;
 • sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus, kas skar departamenta kompetencē esošus jautājumus;
 • sniegt konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem.
 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā;
 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu  līdzsvarošanai;
 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.