print Drukāt

Juridiskais departaments

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir: 

 • izskatīt un no juridiskā viedokļa analizēt, sagatavot slēdzienus un atzinumus par jautājumiem, kas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir Regulatora kompetencē; 

 • departamenta kompetences ietvaros izstrādāt tiesību aktu projektus, kā arī izskatīt citu Regulatora izpildinstitūciju struktūrvienību sagatavotos tiesību aktu projektus, izvērtējot to atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem; 

 • atbilstoši Regulatora padomes, priekšsēdētāja vai izpilddirektora uzdevumam piedalīties citu valsts vai pašvaldību institūciju tiesību aktu projektu izstrādāšanā vai saskaņošanā, par jautājumiem, kas ir Regulatora kompetencē vai skar Regulatora darbību; 

 • nodrošināt Regulatora izpildinstitūcijas sagatavoto tiesību aktu projektu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem, Eiropas Savienības tiesību normām un vispārējo tiesību principiem; 

 • departamenta kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izvērtēt Regulatorā saņemtos personu iesniegumus vai sūdzības un sagatavot atbilstošus atbildes dokumentu projektus; 

 • departamenta kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus par strīdu izskatīšanu regulējamās nozarēs, kas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” ir Regulatora kompetencē; 

 • departamenta kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus administratīvo pārkāpumu lietās, kas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir Regulatora kompetencē; 

 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas un informāciju par citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem; 

 • departamenta kompetences ietvaros, sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, sagatavot un saskaņot līgumu, kuros Regulators ir līgumslēdzēja puse, projektus;

 • sadarboties ar Regulatora piesaistītiem advokātiem, pieaicinātiem konsultantiem un pilnvarotiem pārstāvjiem, lai sagatavotu juridiski analītiskus materiālus un dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā, sagatavot tos iesniegšanai tiesā; 

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā;

 • veicināt Regulatora divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu, īstenojot Regulatora darbības juridisko nodrošinājumu.