print Drukāt

Komersantu pienākumi

Pasta komersanta pienākumi

Pasta pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt pasta pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanas prasības pasta nozarē reglamentē sekojoši normatīvie akti:


Likumi

   Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem;
   Pasta likums

    

Ministra kabineta  noteikumi

Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem;

Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu;

Noteikumi par kārtību kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma;

Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus;

Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar to saturu;

Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība;

Noteikumi par Latvijas Republikas pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju izgatavošanas un apgrozības kārtību un rīcību ar sūtījumiem, kuriem ir nederīgas vai viltotas pasta apmaksas zīmes;

Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu;

Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai

Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu


Regulatora  noteikumi

Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē

Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumi pasta nozarē 

Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē 

Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi


Komisijas informācijas pieprasījumi

Regulatoram, pildot likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktās funkcijas, ir tiesības pieprasīt un netraucēti saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes. Informāciju regulators var pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī amatpersonām.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (komersantam) regulatora pieprasītā informācija jāsniedz regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina regulatoram iespēja brīvi iegūt:

· jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;

· nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;

· iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

Iesniedzamās formas

Grafiks , kādā Pasta komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā darbību pasta nozarē un veic Valsts nodevas maksājumus.

Līdz 30.janvārim jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu otrajā darbības kalendārajā gadā (nodevas veidlapa ) 

Līdz 1.februārim jāiesniedz informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu iepriekšējā kalendārajā gadā (info veidlapa

Līdz 15.augustam jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam (nodevas veidlapa


Pasta komersanta, kas sniedz universālo pasta pakalpojumuiesniedzamā informācija;

-  informācija par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam (nodevas veidlapa);

-  informācija par pasta sūtījumu skaitu un darbinieku skaitu (info veidlapa UPP);

-  informācija par universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi un nodrošinājumu attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu;

-  informācija par sūdzību par universālo pasta pakalpojumu skaitu un izskatīšanas veidu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz arī informācija par tā nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu 30 dienu laikā no dienas, kad veiktas attiecīgās izmaiņas.

Regulēšanas nodevas maksājumi

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto, maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Valsts nodevas likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā.
Valsts nodevu kalendārajā gadā sadala četrās vienādās daļās. Pirmo valsts nodevas daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksā līdz kārtējā gada 10.janvārim, otro – līdz 10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.Kvalitātes normas

Regulators universālā pasta pakalpojuma sniedzējam nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības, paredzot šādus nosacījumus:

1) kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti);

2) kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu.

VAS „Latvijas Pasts” jāievēro šādas universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības:

1. pasta sūtījumus piegādā vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas darba dienas nedēļā

2. pasta pakalpojumu sniegšanas vietas ir atvērtas piecas darba dienas nedēļā

3. Rīgā vismaz 30 nepārvietojamas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas

4. katrā republikas vai novada pilsētā ir vismaz viena nepārvietojama pasta pakalpojumu sniegšanas vieta, bet ja republikas vai novada pilsētā ir vairāk  par 20000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad jāizvieto viena nepārvietojama pasta pakalpojumu sniegšanas vieta uz katriem nākamajiem nepilnu vai pilnu 20000 pastāvīgo iedzīvotāju skaitu

5. katrā novadā, ja tam nav teritoriālā iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta

6. Rīgā vismaz viena vēstuļu kastīte uz katriem 5000 pastāvīgiem iedzīvotājiem

7. katrā republikas vai novada pilsētā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, bet ja republikas vai novada pilsētā ir vairāk par 3000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad  jāizvieto viena vēstuļu kastīte uz katriem nākamajiem nepilnu vai pilnu 3000 pastāvīgo iedzīvotāju skaitu

8. katrā novadā, ja tam nav teritoriālā iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, bet, ja novadā, ja tam nav teritoriālā iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā vienībā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad jāizvieto viena vēstuļu kastīte uz katriem nākamajiem nepilnu vai pilnu 2000 pastāvīgo iedzīvotāju skaitu

9. pie katras nepārvietojamas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas novieto vienu vēstuļu kastīti

10. vēstuļu kastīti tukšo vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas dienas nedēļā

11. vēstuļu kastītes ir noformētas vienādā veidā, norādot uz tām valsts AS „Latvijas Pasts” nosaukumu, vēstuļu kastītes identifikācijas numuru, kā arī vēstuļu kastītes tukšošanas nedēļas dienas un laiku

12. Vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu pārsūtīšanas laiks iekšzemē, kas neattiecas uz liela apjoma un tiešā pasta sūtījumiem, ir šāds:

   A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumam:

D + 1, kur D – darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam). Nākamajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātiem piegādā vismaz 90% no visiem A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem,

D + 2, kur D – darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam). Otrajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātiem piegādā vismaz 99 % no visiem A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem,

  B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumam:

D + 3, kur D – darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā vai ievietots vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam). Trešajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātiem piegādā vismaz 98 % no visiem B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem,

  pasta paku sūtījumam:

D + 4, kur D – darba diena, kad pasta pakas sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā.

Ceturtajā darba dienā pēc pasta pakas sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā adresātiem izsniegšanai nodrošina vismaz 98% no visiem pasta paku sūtījumiem.

13. Informāciju par pasta pakas sūtījuma saņemšanu adresātam paziņo ar rakstveida vai elektronisku informatīvo paziņojumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad pasta pakas sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

14. ierakstītu vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu izsniedz adresātam adresē, kas norādīta uz ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma, pret parakstu tajā pašā dienā, kad ierakstīts vai apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā. Adresāta prombūtnes gadījumā AS „Latvijas Pasts” adresāta pastkastītē ievieto informatīvu paziņojumu vai paziņo elektroniski par ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma saņemšanu vēstuļu korespondences sūtījuma piegādes dienā.

Kvalitātes kontrole

Regulators uzrauga universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes atbilstību noteiktām prasībām.

Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrajām izmaksām 

Saskaņā ar Pasta likuma 30.panta sesto daļu Regulators katru gadu savā mājaslapā internetā publicē ziņojumu, kurā informē par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrajām izmaksām. Ziņojums 2017.