print Drukāt

Komersantu pakalpojumi

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums ietver:   

 • siltumenerģijas ražošanu siltuma avotos, piemēram, katlumājās, koģenerācijas stacijās;
 • siltumenerģijas pārvadi un sadali pa siltumtīkliem;
 • siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem.

Regulējams un neregulējams pakalpojums

 • Siltumenerģijas apgādes pakalpojums ir regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadā. Regulēšanas kritēriji detalizēti ir aprakstīti normatīvajos aktos (MK noteikumi Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” ).
 • Siltumenerģijas apgādes pakalpojums nav regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir mazāks par 5000 MWh/gadā. Šādos gadījumos par pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem pakalpojuma sniedzējs un lietotājs savstarpēji vienojas ar līgumu.

Normatīvie akti, kas nosaka regulējama siltumapgādes  pakalpojuma sniegšanu ir:

Kas jāņem vērā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu ēkā siltumenerģijas lietotājs ir visa dzīvokļu īpašnieku kopība, tātad visi ēkas dzīvokļu īpašnieki kopā kā vienota vienība.

Siltumenerģijas izmantošana ēkas iekšienē – apkures nodrošināšana, karstā ūdens sagatavošana, ventilācijas nodrošināšana nav regulējams siltumenerģijas apgādes pakalpojums, bet ēkas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) darbība.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sniegšanas robeža

Regulējams siltumenerģijas apgādes pakalpojums tiek sniegts līdz siltumapgādes sistēmas piederības robežai. Tā ir siltumtīklu un ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas piederības un atbildības dalījuma robeža starp siltumenerģijas piegādātāju un lietotāju. Parasti piederības robeža ir siltumtrases ievads ēkā pirms siltumenerģijas skaitītāja.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kvalitātes prasības

Siltumapgādes pakalpojumam ir jābūt nodrošinātam atbilstošā kvalitātē. Obligātās prasības siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kvalitātei ir noteiktas normatīvajos aktos (MK noteikumi Nr. 876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”). Līgumā par siltumenerģijas piegādi piegādātājs un lietotājs var papildus atrunāt arī citas, noteikumos nereglamentētas pakalpojumu kvalitātes prasības.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem nepārtraukti, droši un kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi līdz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robežai, par regulatora apstiprinātajiem siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.

Līgumi par pakalpojumiem

Siltumenerģija lietotājam tiek piegādāta saskaņā ar piegādātāja un lietotāja noslēgto līgumu par siltumenerģijas piegādi un normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr. 876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”).  Ja līgums par siltumenerģijas piegādi nav noslēgts, siltumenerģiju lietot aizliegts.

Līgumā būtu jāatrunā vismaz:

 • līguma priekšmets;
 • siltumapgādes sistēmas piederības robeža;
 • lietotāja pienākumi un tiesības;
 • pakalpojuma sniedzēja pienākumi un tiesības;
 • norēķinu kārtība par piegādāto siltumenerģiju;
 • temperatūras grafiks.

Norēķini par pakalpojumiem

Norēķini par piegādāto siltumenerģiju ir jāveic atbilstoši piegādātās siltumenerģijas daudzumam, ko nosaka pēc siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem. Siltumenerģijas skaitītāji piegādātās siltumenerģijas daudzumu uzskaita enerģijas vienībās – megavatstundās (MWh).

Norēķini par siltumenerģiju tiek veikti saskaņā ar Regulatora apstiprinātiem tarifiem. Tos var apskatīt sadaļā Lietotājiem>Tarifi.