print Drukāt

Komersantu pakalpojumi

Dabasgāzes tirdzniecība

Dabasgāzes tirdzniecība un  dabasgāzes piegāde lietotājiem notiek saskaņā ar 2017.gada 7.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi).

Mājsaimniecības lietotājiem jānoslēdz viens dabasgāzes tirdzniecības un piegādes līgums ar dabasgāzes tirgotāju. Norēķini par piegādāto dabasgāzi jāveic atbilstoši piegādātās dabasgāzes daudzumam, ko nosaka pēc dabasgāzes skaitītāju rādījumiem.

Sadales sistēmas pakalpojumi saistītajiem lietotājiem

Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtību saistītajiem lietotājiem noteic Noteikumu 82.2.punkts. Plašāka informācija pieejama šeit.

Pārvades sistēmas lietošana

Pārvades sistēmas lietošanu regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīlī apstiprinātie noteikumi Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi", kas noteic dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram (akciju sabiedrībai „Conexus Baltic Grid”) (turpmāk – pārvades sistēmas operators), piederošās dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas kārtību, pārvades sistēmas operatora un pārvades sistēmas lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību, informācijas apmaiņas kārtību starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotājiem, sistēmas lietotāju balansa atbildību un kārtību, kādā pārvades sistēmas operators veic dienas nebalansa maksas aprēķinu, kā arī kritērijus un kārtību, kādā pārvades sistēmas operators var pieprasīt sistēmas lietotājiem iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošana

Savukārt trešo pušu piekļuvi Inčukalna pazemes gāzes krātuvei regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.maijā apstiprinātie noteikumi „Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi", kas noteic krātuves lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību, kārtību, kādā pretendents iesniedz pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu un tiek noslēgts krātuves pakalpojumu līgums, krātuves jaudu rezervēšanas un krātuvē esošās dabasgāzes daudzuma un krātuves jaudas nodošanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību starp uzglabāšanas sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru un krātuves lietotājiem, kā arī kritērijus un kārtību, kādā dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators var pieprasīt krātuves lietotājiem iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu.

Plašāka informācija par pārvades sistēmas lietošanu, krātuves izmantošanu, piemērotajiem tarifiem pieejama šeit.