print Drukāt

Komersantu pienākumi

Pakalpojuma nodrošināšana

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums nodrošināt enerģijas lietotāju drošu, pastāvīgu un stabilu apgādi ar siltumenerģiju ekonomiski pamatoti pieprasītajā daudzumā un kvalitātē.

Pakalpojumu sniegšanas prasības siltumenerģijas nozarē reglamentē šādi normatīvie akti:

Lietotāju sūdzību izskatīšana

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina atbildes sniegšana uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 15 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

SPRK ik gadu apkopo informāciju par regulatorā iesniegtajām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām, pārskatā ietverot lietotāju sūdzības par pakalpojumiem siltumapgādes nozarē.

Regulatora pārskati par siltumapgādes pakalpojumu lietotāju sūdzībām

Regulators ik gadu apkopo informāciju par pakalpojumu lietotāju sūdzībām enerģētikas nozarē, kas ietver arī lietotāju sūdzības par pakalpojumiem siltumapgādē.

Pārskati par enerģijas lietotāju sūdzībām 

Regulatoram iesniedzamā informācija:

  Komersantam 30 dienu laikā no siltumenerģijas ražošanas objekta nodošanas ekspluatācijā ir jāinformē par to regulators saskaņā ar Vispārējās atļaujas noteikumiem enerģētikas nozarē aizpildot un iesniedzot regulatoram formu Informācija par ekspluatācijā nodotu siltumenerģijas ražošanas objektu (2.pielikums).

–  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz arī informācija par tā nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu 30 dienu laikā no dienas, kad veiktas attiecīgās izmaiņas.

–  Informāciju par aprēķināto valsts nodevu no plānotā neto apgrozījuma - 30 dienu laikā pēc tam, kad Regulators ir izsniedzis licenci vai Komersantu reģistrējis attiecīgajā reģistrā.

Regulatoram periodiski iesniedzamā informācija:

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar Regulatora 2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.1/36 ,,Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē" un lēmumu Nr.1/42 ,,Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi" ir pienākums periodiski informēt Regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā.

Iesniedzamās formas:

1)  informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (1.pielikums):

- pirmajā darbības kalendārajā gadā – 30 dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktās licences saņemšanas, pēc reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas vai pēc komersanta reģistrācijas attiecīgajā reģistrā;

- otrajā darbības kalendārajā gadā:

  • līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim par aprēķināto valsts nodevu attiecīgajam kalendārajam gadam;
  • līdz attiecīgā kalendārā gada 15.augustam:
    • par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam;
    • ja nepieciešams, precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu pirmajā un otrajā darbības kalendārajā gadā;

- trešajā un turpmākajos darbības kalendārajos gados – līdz attiecīgā kalendārā gada 15.augustam par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam.

2)  peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas pārskats atsevišķi par katru sabiedriskā pakalpojuma veidu saskaņā ar energoapgādes komersanta grāmatvedības uzskaites sistēmu, ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasības un ņemot vērā attiecīgos grāmatvedības standartus divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā.

3)  atskaite par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (11.pielikums): 

  Minēto atskaiti (11.pielikums) reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam sniedz energoapgādes komersanti, kas veic:

- siltumenerģijas ražošanu un/vai pārvadi un sadali un/vai tirdzniecību;

- elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par 1MW;

4) atskaite par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem (13.pielikums):

Minēto atskaiti (13.pielikums) līdz mēneša trešajai darbdienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, sniedz energoapgādes komersanti, kas veic:

- siltumenerģijas ražošanu un/vai pārvadi un sadali un/vai tirdzniecību;

- elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par 1MW;

Regulatora pieprasījumi

Regulatoram, pildot likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktās funkcijas, ir tiesības pieprasīt un netraucēti saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes. Informāciju regulators var pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī amatpersonām.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (komersantam) regulatora pieprasītā informācija jāsniedz regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina regulatoram iespēja brīvi iegūt:

–  jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;

–  nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;

–  iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

Regulēšanas nodevas maksājumi

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto, maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Valsts nodevas gada likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā. Valsts nodevu kalendārajā gadā sadala četrās vienādās daļās. Pirmo valsts nodevas daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksā līdz kārtējā gada 10.janvārim, otro – līdz 10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.