print Drukāt

Komersantu pienākumi

Pakalpojuma nodrošināšana

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt sadzīves atkritumu pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus.

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas prasības sadzīves atkritumu nozarē reglamentē šādi normatīvie akti:

Lietotāju sūdzību izskatīšana

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina atbildes sniegšana uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 15 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

Regulatoram iesniedzamā informācija

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.1/15 „ Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos ” un Regulatora padomes 2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.1/42 Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi ir pienākums periodiski informēt Regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā.

Iesniedzamās formas:

Līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim iesniedzama informācija:

  • par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķinu attiecīgajam kalendārajam gadam 1.pielikums;

Līdz attiecīgā kalendārā gada 15.augustam iesniedzamā informācija:

  • par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam.

Divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā Regulatoram iesniedzamā informācija:

  • atskaite par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem 3.pielikums (iesniedzamā forma Excel formātā 3.pielikums).

Palīgs atskaišu sagatavošanā

Lai atvieglotu atskaišu sagatavošanu, Regulators ir izstrādājis skaidrojošo materiālu par atskaitē norādāmo informāciju 3.pielikums ar SKAIDROJUMIEM.  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz arī informācija par tā nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu 30 dienu laikā no dienas, kad veiktas attiecīgās izmaiņas.

Regulatora pieprasījumi

Regulatoram, pildot likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteiktās funkcijas, ir tiesības pieprasīt un netraucēti saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes. Informāciju Regulators var pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī amatpersonām.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (komersantam) Regulatora pieprasītā informācija jāsniedz Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja brīvi iegūt:

  • jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;
  • nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;
  • iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

Regulēšanas nodevas maksājumi

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto, maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Valsts nodevas gada likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā. Valsts nodevu kalendārajā gadā sadala četrās vienādās daļās. Pirmo valsts nodevas daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksā līdz kārtējā gada 10.janvārim, otro – līdz 10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.

Vērst uzmanību!

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var regulējamā nozarē vienlaikus sniegt vairāku veidu sabiedriskos pakalpojumus, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākums ir kārtot atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam.