print Drukāt

Komersantu pienākumi

Elektronisko sakaru komersantu pienākumi

   Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanas prasības elektronisko sakaru nozarē reglamentē sekojoši normatīvie akti:
       - Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem";
       - Elektronisko sakaru likums;
       - Ministra kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem";
       - Ministra kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi";
       - Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi;
       - Vispārējās atļaujas noteikumi
       - Salīdzinošā tabula par veiktajām izmaiņām Vispārējās atļaujas noteikumos (15.06.2015.)
       - Informācija par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanai izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem

     Detalizētāka informācija par elektronisko sakaru komersantu pienākumiem:

         - Pienākumi tieši pret lietotāju
         - Regulatoram periodiski iesniedzamā informācija (skatīt zemāk)
         - Iesniedzamā informācija tirgus analīzei
         - Iesniedzamā informācija par pakalpojumu kvalitāti
         - Regulatora pieprasījumi
         - Regulēšanas nodevas maksājumi
         - Universālais pakalpojums
         - Komersanta pienākumi pret citām institūcijām
         - Atbilstības novērtēšana
         - Standartizācija
         - Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana, būvniecība un aizsardzība

  Regulatoram periodiski iesniedzamā informācija

  Regulators savu pienākumu veikšanai pieprasa, apkopo un analizē lielu daudzumu informācijas. Visa komersantiem regulāri iesniedzamā informācija un formas apkopotas regulāri iesniedzamās informācijas grafikā. Papildus regulāri iesniedzamajai informācijai regulators veic arī atsevišķus informācijas pieprasījumus. Regulators arī saņem informācijas pieprasījumus no Eiropas Komisijas, BEREC un Eurostat, kuru aizpildīšanai SPRK komersantiem atsevišķi pieprasa informāciju.

     Regulatoram iesniedzamo informāciju un termiņus par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām nosaka individuāli katrs lēmums par šī resursa lietošanas tiesību piešķiršanu.

     Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 45.panta piektajai daļai un 60.panta trešajai daļai Regulators publicē mājas lapā ziņojumu par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanu kā arī paziņojumu par elektronisko sakaru komersantu kuram ir pienākums piemērot izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, kā arī saskaņot izmaksu sistēmu ar šo metodiku. Ziņojums un paziņojums.

  Iesniedzamā informācija tirgus analīzei

  1.  Tirgus analīzei nepieciešamās informācijas pirmais pielikums

     Visiem elektronisko sakaru komersantiem divreiz gadā jāiesniedz Regulatoram informācija par ieņēmumiem, lietotāju skaitu un sniegto pakalpojumu apjomu. Komersanti iesniedz regulatoram katru gadu līdz 1.augustam informāciju par esošā kalendārā gada 1.pusgadu un līdz 1.februārim informāciju par iepriekšējā kalendārā gada 2.pusgadu. Komersanti iesniedz Regulatoram šo informāciju arī elektroniskā formātā, nosūtot uz adresi sprk@sprk.gov.lv vai elektroniskajā datu nesējā Tirgus analīzei nepieciešamās informācijas pirmais pielikums    

  2.  Tirgus analīzei nepieciešamās informācijas otrais pielikums

     Tirgus analīzes veikšanai regulators pieprasa detalizētu informāciju no elektronisko sakaru komersantiem, kuri sniedz pakalpojumus katrā konkrētajā analizējamajā tirgū. Komersantiem, kuru attiecīgā sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma īpatsvars ir vairāk kā 95% no attiecīgā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas kopējiem ieņēmumiem, Regulators nosūta tās šo noteikumu 2.pielikuma veidlapas, kuras attiecas uz šo elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Tirgus analīzei nepieciešamās informācijas otrais pielikums . Tirgus analīzei informācija par nomātajām līnijām.    

  3.  Informācija par galalietotājiem sniegto Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem (brīvā formā)

  Iesniedzamā informācija par pakalpojumu kvalitāti 

  Komersantiem, kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumiem, ir pienākums katru gadu līdz 1.februārim iesniegt Regulatoram Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes deklarācijas esošajam gadam.
  Iesniedzamās informācijas veidlapu formas ir pieejamas šeit.

  Regulatora pieprasījumi

     Regulatoram, pildot likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktās funkcijas, ir tiesības pieprasīt un netraucēti saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes. Informāciju regulators var pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī amatpersonām.

     Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (komersantam) regulatora pieprasītā informācija jāsniedz regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

     Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina regulatoram iespēja brīvi iegūt:

         ·  jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;

         ·  nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;

         ·  iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

     Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

  Regulēšanas nodevas maksājumi

  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto, maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Valsts nodevas likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā.
  Valsts nodevu kalendārajā gadā sadala četrās vienādās daļās. Pirmo valsts nodevas daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksā līdz kārtējā gada 10.janvārim, otro – līdz 10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.

  Universālais pakalpojums

     Universālais pakalpojums ir minimālais noteiktas kvalitātes elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms, kas par pieņemamu cenu pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem lietotājiem neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

     Regulators ir pieņēmis lēmumu par universālā pakalpojuma saistībām, kas uzliek SIA „Lattelecom” šādus pienākumus:

         * nodrošināt personām ar pirmo invaliditātes grupu un kuras kā galiekārtas lieto teksta telefonus, un personām ar otro invaliditātes grupu šādas atlaides:

            - 100% telefona abonenta līnijas ierīkošanas maksai;

            - 100% telefona abonenta līnijas abonenta pārreģistrācijas maksai

          * nodrošināt personām ar pirmo invaliditātes grupu un kuras kā galiekārtas lieto teksta telefonus publiskā telefonu tīkla fiksētās pieslēguma vietās šādas atlaides:

             - 75% telefona abonenta līnijas abonēšanas maksai;

             -  20% maksai par iekšzemes izsaukumiem;

             - 100% ierīkošanas maksai platjoslas interneta piekļuves pakalpojumiem;

             - 12,21 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) no piemērotās abonēšanas maksas platjoslas interneta piekļuves pakalpojumiem;

             -  kopējā atlaide elektronisko sakaru pakalpojumu abonēšanas maksai ir ne vairāk kā 12,21 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) vienai personai ar invaliditāti.

     Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē
     Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika
    Maksājumu par publiskā telefona tīkla izmantošanu kontroles noteikumi
    Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta 6.daļu (kas stājas spēkā 13.06.2016.) Regulators publicē savā mājaslapā internetā ziņojumu, kurā informē par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām. Ziņojums 2015; Ziņojums 2016Ziņojums 2017.


  Komersanta pienākumi pret citām institūcijām (Svarīgi atcerēties!)

     DATU VALSTS INSPEKCIJA

     Elektronisko sakaru komersantiem līdz 2018.gada 1.februārim jāiesniedz Datu valsts inspekcijā statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem  par 2017.gadu.

     Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija             

   Kompetentās institūcijas:

     VAS „Elektroniskie sakari”

     Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs

  Standartizācija

     SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" 

     Standartizācijas tehniskā komiteja Nr.18 (Skaņas un televīzijas apraide)

     Standartizācijas tehniskā komiteja Nr.35 (Telekomunikācijas)

  Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana, būvniecība un aizsardzība

     Valsts būvinspekcija

     VAS „Elektroniskie sakari”


  Cita regulatora pieprasītā informācija

     Anketa par savienojuma pabeigšanu 

     BEREC anketa, vairumtirdzniecība 
     BEREC anketa, mazumtirdzniecība 

  Uz sadaļas sākumu >