print Drukāt

Kvalitātes deklarācijas

Komersants atbilstoši sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz regulatoram pakalpojuma kvalitātes deklarāciju par esošo kalendāro gadu, kurā norāda galalietotājiem faktiski pieejamas un nodrošināmas pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības. Ja komersants nav uzsācis pakalpojumu sniegšanu, tad pakalpojuma kvalitātes deklarācijas nav jāiesniedz, savukārt uzsākot pakalpojumu sniegšanu pēc esošā kalendārā gada 1.februāra, pakalpojuma kvalitātes deklarāciju jāiesniedz regulatoram ne vēlāk kā vienu dienu pēc pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.
Komersantam, kurš sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot cita komersanta elektronisko sakaru tīklu, un nevar nodrošināt pakalpojuma kvalitātes parametru vērtību noteikšanu, ir pienākums iegūt informāciju par pakalpojuma kvalitātes parametru vērtībām no operatora, kurš faktiski nodrošina elektronisko sakaru tīklu, un iesniegt regulatoram pakalpojuma kvalitātes deklarāciju.

2018.gada pakalpojumu kvalitātes deklarācijās komersantu norādītie dati apkopoti atbilstoši sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem:

IEKŠZEMES BALSS TELEFONIJAS PAKALPOJUMS FIKSĒTĀ TĪKLĀ

IEKŠZEMES BALSS TELEFONIJAS PAKALPOJUMS MOBILĀ TĪKLĀ

ĪSZIŅU PAKALPOJUMS

TELEVĪZIJAS PROGRAMMU IZPLATĪŠANAS PAKALPOJUMS

INTERNETA PIEKĻUVES PAKALPOJUMS FIKSĒTĀ TĪKLĀ

INTERNETA PIEKĻUVES PAKALPOJUMS MOBILĀ TĪKLĀ