print Drukāt

Par OIK no 2013.gada 1.aprīļa

Par apstiprinātajām obligātā iepirkuma komponentēm (OIK) no 2013. gada 1. aprīļa

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem. Elektroenerģijas tirgus likums nosaka, ka ražotāji, kuri elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijā vai elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Obligātajā iepirkumā elektroenerģiju no ražotājiem iepērk publiskais tirgotājs (AS „Latvenergo”) par noteiktu cenu. Tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķir Ekonomikas ministrija, bet nosacījumus elektroenerģijas ražošanai un cenu noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi.

Obligātā iepirkuma elektroenerģijas cenas ir dažādas – tās ir atkarīgas no izmantoto energoresursu veida (vējš, ūdens, biomasa, biogāze, dabasgāze), uzstādītās jaudas, kā arī piesaistes dabasgāzes cenai (attiecībā uz biomasas, biogāzes un dabasgāzes elektrostacijām). Ja koģenerācijas stacija izmanto atjaunojamos resursus, tā obligātā iepirkuma procesa ietvaros var izvēlēties statusu un pārdot elektroenerģiju vai nu kā efektīvas koģenerācijas stacija vai arī kā atjaunojamo energoresursu izmantotājs. Obligātā iepirkuma koģenerācijas elektroenerģiju veido dabasgāzes koģenerācijas staciju saražotais.

Elektroenerģijas tirgus likums publiskajam tirgotājam uzliek pienākumu aprēķināt obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas apjomu un izmaksas – atsevišķi enerģijai, kas ražota koģenerācijā un kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem. Obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam.

Gada sākumā publiskais tirgotājs iesniedz Regulatoram atskaiti par obligātajā iepirkumā iepirkto elektroenerģiju iepriekšējā kalendārajā gadā un aprēķina maksu latos par kilovatstundu, kas jāsedz elektroenerģijas galalietotājiem proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam kā obligātā iepirkuma komponentes. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes. Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma radītās papildu izmaksas par iepriekšējo gadu atgūst nākamajā gadā – obligātā iepirkuma komponenti piemēro no 1.aprīļa.

Dati par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģijas apjomu 2012. gadā

Elektroenerģijas galalietotājiem – tirgus dalībniekiem obligātā iepirkuma komponentes tiek iekļautas rēķinā kopā ar maksu par tīkla pakalpojumiem. Savukārt saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) obligātā iepirkuma komponentes ietilpst kopējā maksā par elektroenerģiju.

No 2013. gada 1. aprīļa apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes galalietotājiem kopā veido 0,0189 Ls/kWh, tajā skaitā:

-          komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0,0133 Ls/kWh,

-          komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0,0056 Ls/kWh.

1. attēls. Obligātā iepirkuma komponentes no 2013. gada 1. aprīļa


2. attēls. Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktā elektroenerģija 2012. gadā


3. attēls. Apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes kopš 2008. gada oktobra