print Drukāt

Par OIK no 2015.gada 1.aprīļa

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) kopējā vērtība no 2015. gada 1. aprīļa ir noteikta 0,02679 EUR/kWh.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs, kura pienākumus no 2014. gada 1. aprīļa pilda AS "Enerģijas publiskais tirgotājs”.

Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Minētās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam kā OIK maksājumu. Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas OIK ietver tikai tajos gadījumos, kad obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas cena ir augstāka par elektroenerģijas tirgus cenu, kas ik stundu tiek noteikta elektroenerģijas biržā NordPoolSpot. Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

OIK, ko veido obligātais iepirkums no koģenerācijas stacijām, no 2015. gada 1. aprīļa veido 0,01671 EUR/kWh, kas ir mazāka nekā gadu iepriekš (0,01737 EUR/kWh). OIK, ko veido obligātais iepirkums no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, no 2015. gada 1. aprīļa veido 0,01008 EUR/kWh, kas ir lielāka nekā gadu iepriekš (0,00942 EUR/kWh) (skat. 1. attēlu).

1.  attēls Obligātā iepirkuma komponentes 2008-2015, EUR/kWh

70% no OIK, ko veido obligātais iepirkums no koģenerācijas stacijām, veido izmaksas par jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām ar jaudu virs 4 MW. 30% veido izmaksas virs tirgus cenas, iepērkot elektroenerģiju no koģenerācijas stacijām ar jaudu līdz 4 MW.

OIK, ko veido obligātais iepirkums no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, 51% veido izmaksas saistībā ar biogāzes elektrostacijām, 36% - biomasas elektrostacijām, 8% - mazajām hidroelektrostacijām un 5% vēja elektrostacijām (skat. 2. attēlu).

2.attēls OIK sadalījums no 2015. gada 1. aprīļa

Lai nodrošinātu OIK saglabāšanu līdzšinējā apjomā un nepieļautu tās pieaugumu, valdība jau pagājušajā gadā uzsāka īstenot virkni aktivitāšu – līdz 2016. gadam Ekonomikas ministrijai ir liegts elektroenerģijas ražotājiem izsniegt jaunas tiesības saņemt atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros, 2014. gadā tika ieviests subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kā arī tika paredzēta valsts budžeta dotācija.  Šogad OIK aprēķinā valsts budžeta dotācija ir iekļauta 20,335 miljonu EUR apmērā. Ja dotācija netiktu piemērota, līdzšinējo 0,02679 EUR/kWh vietā OIK būtu par 11% lielāks.

Tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķir Ekonomikas ministrija, bet nosacījumus elektroenerģijas ražošanai un cenu noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi.

Informācija par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģijas apjomu un jaudas maksājumiem pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

OIK aprēķināšanas kārtību nosaka Regulatora apstiprināta metodika “Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika”, kas arī paredz OIK noteikšanu reizi gadā, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem datiem. Publiskais tirgotājs atbilstoši metodikai aprēķina un iesniedz Regulatoram apstiprināšanai OIK. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes.