print Drukāt

Par OIK no 2016.gada 1.aprīļa

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) kopējā vērtība no 2016. gada 1. aprīļa ir noteikta 0,02679 EUR/kWh.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs, kura pienākumus no 2014. gada 1. aprīļa pilda AS "Enerģijas publiskais tirgotājs”.

Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Minētās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam kā OIK maksājumu. Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas OIK ietver tikai tajos gadījumos, kad obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas cena ir augstāka par elektroenerģijas tirgus cenu, kas ik stundu tiek noteikta elektroenerģijas biržā NordPoolSpot. Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

OIK, ko veido obligātais iepirkums no koģenerācijas stacijām, no 2016. gada 1. aprīļa ir 0,01625 EUR/kWh, kas ir mazāka nekā gadu iepriekš (0,01671 EUR/kWh), jo 2015. gadā par 11% salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājusies elektroenerģijas iepirkuma cena no koģenerācijas stacijām, savukārt koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas apjoms ir pieaudzis par 5%.

OIK, ko veido obligātais iepirkums no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, no 2016. gada 1. aprīļa veido 0,01054 EUR/kWh, kas ir lielāka nekā gadu iepriekš (0,01008 EUR/kWh), jo 2015. gadā elektroenerģijas iepirkuma cenas samazinājums šiem ražotājiem ir bijis 6%, savukārt saražotās elektroenerģijas apjoms ir pieaudzis par 16%.

69% no OIK, ko veido obligātais iepirkums no koģenerācijas stacijām, veido izmaksas par jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām ar jaudu virs 4 MW. 31% veido izmaksas virs tirgus cenas, iepērkot elektroenerģiju no koģenerācijas stacijām ar jaudu līdz 4 MW.

OIK, ko veido obligātais iepirkums no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, 51% veido izmaksas saistībā ar biogāzes elektrostacijām, 34% – biomasas elektrostacijām, 9%  – mazajām hidroelektrostacijām un 6%  – vēja elektrostacijām.

Lai nodrošinātu OIK saglabāšanu līdzšinējā apjomā un nepieļautu tās pieaugumu, valdība pirms diviem gadiem uzsāka īstenot virkni aktivitāšu – Ekonomikas ministrijai  ir liegts elektroenerģijas ražotājiem izsniegt jaunas atļaujas atbalsta saņemšanai elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros, 2014. gadā tika ieviests subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kā arī ir paredzēta valsts budžeta dotācija lai OIK summāri saglabātu pašreizējā līmenī. 

Tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķir Ekonomikas ministrija, bet nosacījumus elektroenerģijas ražošanai un cenu noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi.

Informācija par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģijas apjomu un jaudas maksājumiem pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

OIK aprēķināšanas kārtību nosaka Regulatora apstiprināta metodika “Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika”, kas arī paredz OIK noteikšanu reizi gadā, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem datiem. Publiskais tirgotājs atbilstoši metodikai aprēķina un iesniedz Regulatoram apstiprināšanai OIK. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes.