print Drukāt

Par OIK no 2017.gada 1.aprīļa

OIK kopējā vērtība no 2017. gada 1. aprīļa joprojām paliek nemainīga un ir 0,02679 EUR/kWh. Salīdzinājumā ar OIK vērtībām, kas noteiktas no 2016.gada aprīļa, samazinās OIK apmērs par atbalstu koģenerācijas elektrostacijām, kas ražošanā izmanto dabasgāzi, savukārt pieaug OIK apmērs par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem, kuri izmanto atjaunojamos energoresursus.

OIK, ko veido obligātais iepirkums no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, no 2017. gada 1. aprīļa ir 0,01494 EUR/kWh, kas ir lielāka, nekā 2016. gadā (0,01054 EUR/kWh), savukārt OIK, ko veido obligātais iepirkums no koģenerācijas stacijām, no 2017. gada ir 0,01185 EUR/kWh, kas ir mazāka, nekā 2016. gadā (0,01625 EUR/kWh).

OIK izmaiņas saistītas ar grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kurus Saeima pieņēma 2016.gada 19.maijā. Minētie likuma grozījumi paredz no līdzšinējās atšķirīgu valsts budžeta dotācijas obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai piemērošanas kārtību, kā rezultātā valsts budžeta dotāciju attiecina uz koģenerācijas kompensējamām izmaksām, nemainot OIK kopējo vērtību.

74% no OIK, ko veido obligātais iepirkums no koģenerācijas stacijām, veido izmaksas par jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām ar jaudu virs 4 MW. 26% veido izmaksas virs tirgus cenas, iepērkot elektroenerģiju no koģenerācijas stacijām ar jaudu līdz 4 MW.

OIK, ko veido obligātais iepirkums no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, 49% veido izmaksas saistībā ar biogāzes elektrostacijām, 30% – biomasas elektrostacijām, 12% – mazajām hidroelektrostacijām un 9% – vēja elektrostacijām.

Obligātā iepirkuma izmaksas, kas publiskajam tirgotājam rodas par elektroenerģijas iepirkumu un jaudas maksājumiem ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, veido 128,2 milj. EUR, savukārt obligātā iepirkuma izmaksas par elektroenerģijas iepirkumu un jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām veido EUR 163,0 milj. Ņemot vērā biržā pārdotās elektroenerģijas vērtību, uz obligātā iepirkuma komponenti, kas sedz obligātā iepirkuma izmaksas no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, attiecas izmaksas 100,3 milj. EUR apmērā. Ņemot vērā biržā pārdotās elektroenerģijas vērtību un valsts budžeta dotāciju, uz obligātā iepirkuma komponenti, kas sedz obligātā iepirkuma izmaksas no koģenerācijas stacijām, attiecas izmaksas 79,5 milj. EUR apmērā.

Informācija par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģijas apjomu un jaudas maksājumiem pieejama  Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu atbalstu īsteno publiskais tirgotājs AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”. Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas.

Publiskais tirgotājs atbilstoši Regulatora metodikai aprēķina un iesniedz Regulatoram apstiprināšanai OIK. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes.