print Drukāt

PAR OIK NO 2019.GADA 1.JANVĀRA

Par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no 2019.gada 1.JANVĀRA

No 2019.gada 1.janvāra ir noteiktas jaunas obligātā iepirkuma komponentes, kas sedz publiskā tirgotāja izmaksas, kas rodas iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Jaudas komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās izmaksas, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, no 2019.gada 1.janvāra paliek nemainīgas. Jaudas komponente ir atkarīga no katra lietotāja elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes, un tās tika noteiktas 2018.gada 23.maijā ar Regulatora lēmumu Nr.55 “Par jaudas komponentēm no 2018.gada 1.jūlija”. Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējā vērtība no 2019.gada 1.janvāra tiek saglabāta līdzšinējā apmērā un tā ir 22,68 EUR/MWh jeb 0,02268 EUR/kWh.

No 2019.gada 1.janvāra obligātā iepirkuma komponentes:

  1. obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (0,00599 EUR/kWh);

  2. obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (0,00875 EUR/kWh).

Obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, savukārt izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un tās tiek sadalītas pa sprieguma un patēriņa līmeņa grupām proporcionāli ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem. Līdz ar to kopējais galalietotāju maksājums, kas diferencēts pēc pieslēguma jaudām, lietotājiem ar vienādu elektroenerģijas patēriņu var būt atšķirīgs. Komponenšu diferencēšanas rezultātā vislielākie ieguvēji būs tie galalietotāji, kas efektīvi izmanto pieprasītās sistēmas pieslēguma jaudas.

*Jaudas komponentes vidējā vērtība, kas izteikta kā jaudas maksājuma izmaksas (EUR) uz vienu prognozēto patērētās elektroenerģijas vienību (kWh). Ikviens lietotājs sev piemērojamo jaudas komponenti atkarībā no savas pieprasītās pieslēguma jaudas var aplūkot šeit https://likumi.lv/ta/id/299240-par-jaudas-komponentem-no-2018-gada-1-julija

No 2018.gada 1.jūlija  ir spēkā jaudas komponentes, kuru noteikšanai iekļautas izlīdzinātās jaudas maksājuma izmaksas par 2017.-2020.gadu, tādējādi samazinot viena gada vidējo jaudas maksājumu.

Publiskā tirgotāja izmaksu, kas iekļautas obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinā, procentuālais sadalījums.

 

30% no publiskā tirgotāja izmaksām veido izmaksas par jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām ar jaudu virs 4 MW, 40% veido izmaksas virs tirgus cenas, iepērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās ar jaudu līdz 4 MW un obligātā iepirkuma tiesības ieguvuši saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.pantu, 30% - izmaksas virs tirgus cenas, iepērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un obligātā iepirkuma tiesības ieguvuši saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.pantu vai elektroenerģiju publiskajam tirgotājam pārdod saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 52.punktu.

Valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai attiecina uz izmaksām, kas rodas iepērkot elektroenerģiju no koģenerācijas stacijām.

Publiskā tirgotāja izmaksas, ko veido obligātais iepirkums no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, 57% veido izmaksas saistībā ar biogāzes elektrostacijām, 18% – biomasas elektrostacijām, 12% – mazajām hidroelektrostacijām un 13% – vēja elektrostacijām.