print Drukāt

Piekļuve tīkla infrastruktūrai

Piekļuve tīkla infrastruktūrai ir citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajai tīkla infrastruktūrai. Atbilstoši 2017.gada 30.novembra regulatora Noteikumiem par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu ir četru veidu piekļuves pakalpojumi:

•piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam;
•piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam;
•piekļuve saistītām iekārtām;
•piekļuve datu plūsmai.

Ja elektronisko sakaru komersants nodrošina kabeļu kanalizāciju, tad viņam ir pienākums atbilstoši tehniskajām iespējām nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai citam elektronisko sakaru komersantam, bet, ja elektronisko sakaru komersants būvē vai atjauno kabeļu kanalizāciju vai izbūvē elektronisko sakaru tīkla pievadu, tad viņam ir pienākums nodrošināt papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu. Kārtību, kādā citam elektronisko sakaru komersantam tiek nodrošināta piekļuve kabeļu kanalizācijai un nodrošināts papildu kabeļu kanalizācijas tilpums, nosaka Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām, kuri stājas spēkā 2016.gada 14.jūlijā.

Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves jomā regulators var uzlikt saistības attiecībā uz piekļuvi elektronisko sakaru piekļuves tīklam, piekļuvi saistītām iekārtām un piekļuvi datu plūsmai.

2013.gada 19.decembrī regulatora padome pieņēma lēmumus Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi piekļuves vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā atrašanās vietā tirgū un Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības tirgū. Lai nodrošinātu šo lēmumu realizāciju, ir izstrādāti un 2013.gada 31.decembrī stājās spēkā Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi (ar grozījumiem 2016.gada 14.jūlijā), 2018.gada 1.februārī Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi par piekļuvi datu plūsmai, 2016.gada 14.jūlijā Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām, 2014.gada 1.jūlijā Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai un 2016.gada 10.martā Pietiekamas pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodika.

Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū SIA “Lattelecom” piekļuves pamatpiedāvājumi:

atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un gala posmam (ar grozījumiem);
piekļuves datu plūsmai;
saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas (4.redakcija).
Regulatora 2016. gada 13.oktobra padomes sēdē apstiprinātais ziņojums: 
Ziņojums par mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības  aprēķināšanas rezultātiem 

Saskaņā ar Noteikumiem par piekļuvi saistītam iekārtām elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū SIA “Lattelecom” iesniedz regulatoram pārskatus par galvenajiem darbības rādītājiem.