print Drukāt

Publikācijas un pētījumi

Publikācijas

* publikācijās atspoguļots autoru personiskais viedoklis

        Publicēts: LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2015

Publicēts: Journal of Security and Susainability Issues/ International Enterpreneurial Perspectives and Innovative Outcomes, 2013, 2 (3), 71.-84.lpp

Publicēts: izdevums Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 2012/5, 55.-68.lpp

Publicēts: Network Industries Quarterly. Urban Energy Systems, 2012, sējums 14, numurs 2.-3., 31.-34.lpp

Publicēts: brošūra, kas izdota, gatavojoties SPRK konferencei “Daudznozaru regulēšana – šodiena un nākotnes izaicinājumi”, 2011.gada jūnijs

Publicēts: žurnāls Enerģija un Pasaule, Nr.1 (66) 2011, 64.-68.lpp

Publicēts: Journal of Security and Susainability Issues/ Internetional Enterpreneurial Perspectives and Innovative Outcomes, 2011, 01(1), 5.-17.lpp

Publicēts: RTU Zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība, 2010, sērija 3, sējums 20, 81.-89.lpp

Pētījumi

Pētījums „LATVIJAS ENERĢĒTIKAS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJU MODELĒŠANA” (FIZIKĀLĀS ENERĢĒTIKAS INSTITŪTS) 


Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis "Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un perspektīvas", LU Akadēmiskais apgāds, 2015

Izdevumā sniegta kvantitatīva un kvalitatīva Latvijas platjoslas sakaru attīstības analīze ES politikas kontekstā, ieskaitot regulējošo vidi, tehnoloģijas, tirgus dalībniekus, fiksētās un mobilās platjoslas tirugs, pakalpojumu kvalitāti un to cenas. Parādīts, kā iepriekšējā attīstība iespaido šodienas procesus, un ieskicēti iespējamie nākotnes attīstības scenāriji.


Autoru kolektīvs "The Dynamic of Broadband Markets in Europe", Cambridge University Press, 2015