print Drukāt

Reģistrēšana/licencēšana

Elektroenerģijas ražotājiem vai tirgotājiem pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas  elektroenerģijas ražotāju vai tirgotāju reģistrā atbilstoši Vispārējās atļaujas noteikumiem enerģētikas nozarē un Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumiem.

Elektroenerģijas ražotāju reģistrā (Elektroenerģijas ražotāju reģistrs) komersantam ir jāreģistrējas, ja to elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 1 megavatu. Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā (Elektroenerģijas tirgotāju reģistrs) komersantam ir jāreģistrējas, ja elektroenerģijas tirdzniecību jebkuriem enerģijas lietotājiem, ja to kopējais tirdzniecības apjoms pārsniedz 4000 megavatstundu gadā. Skat.  2009.gada 27.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem".

  • Lai komersants reģistrētos elektroenerģijas ražotāja reģistrā, tam ir jānosūta Paziņojums par elektroenerģijas ražotāja reģistrāciju (1.pielikums).
  • Lai komersants reģistrētos elektroenerģijas tirgotāja reģistrā, tam ir jānosūta Paziņojums par elektroenerģijas tirgotāja reģistrāciju (2.pielikums).
  • Lai komersants reģistrētos siltumenerģijas ražotāja reģistrā, tam ir jānosūta Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju (3.pielikums).
  • Lai komersants reģistrētos siltumenerģijas tirgotāja reģistrā, tam ir jānosūta Paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju (4.pielikums).

Komersants paziņojumam par reģistrāciju elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotāju reģistrā pievieno dokumentu, kas apliecina elektrostacijas vai siltumenerģijas ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā.

Vispārējo kārtību un veidu, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, elektroenerģijas publiskais tirgotājs un elektroenerģijas sistēmas īpašnieks iesniedz  Regulatoram nepieciešamo informāciju, nosaka Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par Likumā noteiktā kārtībā aprēķināto valsts nodevu iesniedz Regulatoram noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apjomā un 9.punktā noteiktajos termiņos

Ja komersants vēlas tikt izslēgts no kāda reģistra, tam ir jānosūta Paziņojums par darbības izbeigšanu (5.pielikums), norādot attiecīgo reģistru, no kura tas vēlās tikt izslēgts.

LR reģistrēto elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju reģistri

Lai saņemtu, grozītu vai anulētu licenci kādā no elektroenerģijas regulējamām nozarēm (piemēram, elektroenerģijas sadalei) ir jāiesniedz regulatoram iesniegums licences saņemšanai (vai grozīšanai) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 „Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi”.

Izsniegtās elektroapgādes licences

Licence elektroenerģijas pārvadei

Licences elektroenerģijas sadalei

Regulators lēmumus par licenču izsniegšanu, piešķirto licenču anulēšanu (atcelšanu), atteikumu piešķirt licenci, kā arī par grozījumiem licences nosacījumos, ja tie attiecas uz sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu vai licences darbības zonu, 30 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē savā mājaslapā internetā.

Enerģijas identifikācijas kodi (EIK)

Lai palielinātu Eiropas Savienības dalībvalstu optimizētu informācijas apmaiņas procesu starp elektroenerģijas tirgus dalībniekiem (ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem) Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" ir ieguvis tiesības piešķirt Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

Vairāk informācijas par EIK kodu piešķiršanas sistēmu un procedūru var atrast AS "Augstsprieguma tīkls" interneta vietnē šeit.

AS „Augstsprieguma tīkls” piešķirtie EIK kodi