print Drukāt

Starpsavienojumi

Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un to savietojamību, operatoram ir tiesības un, ja to pieprasa citi elektronisko sakaru komersanti, arī pienākums veikt sarunas par starpsavienojumu.

Starpsavienojums ir viena un tā paša vai dažādu elektronisko sakaru komersantu publisko elektronisko sakaru tīklu fizisks un loģisks savienojums, kas ļauj viena elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem sazināties ar tā paša vai cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem vai piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko sniedz cits elektronisko sakaru komersants. Pakalpojumus var sniegt iesaistītās puses vai citas personas, kurām ir piekļuve elektronisko sakaru tīklam. Starpsavienojums ir īpašs, starp operatoriem ieviests piekļuves veids.

Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojuma līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi, tajā skaitā vienošanās, kuras attiecas uz numerācijas atvēršanu izsaukumu maršrutēšanai, izsaukumu uzsākšanas, pabeigšanas un tranzīta tarifiem. Starpsavienojuma līgumu vai tā grozījumu noformē trijos eksemplāros. Desmit darbdienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas vai grozīšanas vienu tā eksemplāru iesniedz Regulatoram.

Elektronisko sakaru komersants ievēro nacionālajā numerācijas plānā noteikto numerācijas lietošanas mērķi un izmantošanas nosacījumus un, nodrošinot elektronisko sakaru tīklu vai sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, nodrošina izsaukumu maršrutēšanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam, Eiropas numerācijas telpas numuriem, universāliem starptautiskie bezmaksas numuriem un, ja tehniski iespējams, citu Eiropas Savienības dalībvalstu numerācijas plāniem.

Elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju izsaukt nacionālajam numerācijas plānam un Eiropas numerācijas telpai atbilstošos numurus saskaņā ar elektronisko sakaru komersanta noslēgtajiem starpsavienojumu līgumiem.

Elektronisko sakaru komersantam aizliegts veikt un veicināt krāpniecību, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu.

NOSLĒGTIE STARPSAVIENOJUMA LĪGUMI, kas reģistrēti Regulatorā un starpsavienojumu shēma.  

Starpsavienojuma līgumā paredz kārtību, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi numuriem un elektronisko sakaru pakalpojumiem, kā arī savstarpējo maksājumu kārtību gadījumos, kad konstatēta krāpniecība, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareiza numerācijas izmantošana.

Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū un kuram Regulators ir noteicis saistību izstrādāt un publicēt starpsavienojuma pamatpiedāvājumu, izstrādā un publicē starpsavienojumu pamatpiedāvājumu saskaņā ar Regulatora 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.1/38 "Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumi"

Elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū starpsavienojumu pamatpiedāvājumi:

 SIA "Lattelecom" starpsavienojumu pamatpiedāvājums;

SIA "Latvijas mobilais telefons SIA" starpsavienojuma līguma pamatpiedāvājums;

SIA "Tele 2" starpsavienojuma līguma pamatpiedāvājums;

SIA "BITE Latvija" starpsavienojuma līguma pamatpiedāvājums

Prasības, kuras jāievēro elektronisko sakaru komersantam, kas veic starpsavienojumu, noteiktas Vispārējās atļaujas noteikumos un Elektronisko sakaru tīkla tehniskajos un darbības noteikumos starpsavienojuma pakalpojumam.  

Regulatora pieņemtos lēmumus par savienojumu pabeigšanas tarifu augšējo robežu skatīt šeit