print Drukāt

Tarifi

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija regulē:
       - starpsavienojumu un piekļuves (vairumtirdzniecības) tarifus.
       - galalietotāju (mazumtirdzniecības) tarifus.
  Lēmumu par tarifu regulēšanu regulators pieņem tirgus analīzes rezultātā, ja konstatē, ka tirgū nepastāv efektīva konkurence.
   Regulators  arī uzrauga  viesabonēšanas tarifu piemērošanu.
   Regulators nodrošina, ka elektronisko sakaru komersanti savstarpējos norēķinos par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu piemēro izmaksām tuvinātus tarifus. 

1.  Starpsavienojumu un piekļuves tarifi

   Regulators tirgus analīzes rezultātā elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū var noteikt, grozīt vai atcelt piekļuves un starpsavienojumu tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības, tajā skaitā, pienākumu tuvināt tarifus izmaksām un prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu.

   Ja komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tam jāpierāda regulatoram, ka tarifi ir balstīti uz pamatotām izmaksām. Ja regulators konstatē, ka izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tā ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu.

Regulatora Padomes lēmumi  par tarifiem.

    Regulatora pieņemtie lēmumi par savienojuma pabeigšanas tarifu augšējo robežu:

1.1.  mobilajos tīklos 19.03.2014. Nr.3905.03.2015. Nr. 5705.03.2015. Nr.5830.06.2016.Nr.106;26.04.2017.Nr.38;

1.2.  fiksētajos tīklos 28.05.2014. Nr 15104.11.2014. Nr 28304.11. 2014. Nr.28530.06.2016.Nr.107;26.04.2017.Nr.39

   Komersanti ar būtisku ietekmi tirgū, kuriem ir noteiktas prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu, publisko izmaksu  aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas aprakstu. Atbilstību izmaksu aprēķināšanas sistēmai katru gadu pārbauda zvērināts revidents un publicē par to ziņojumu.

SPRK ir apstiprinājusi Elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, kas ir jāievēro komersantiem , kuriem noteikta izmaksu aprēķināšanas saistība.

2.  Galalietotāju tarifi

   Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 20.panta 2.punktu elektronisko sakaru komersantiem ir tiesības noteikt elektronisko sakaru tarifus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, savukārt 60 panta pirmā daļa nosaka, ka elektronisko sakaru komersantam ir jānodrošina galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu, tarifu plānu un tarifu atlaižu atklātumu un publisko pieejamību.

2.1. Regulatora apstiprinātie galalietotāju tarifi

Tirgus analīzes rezultātā, ja kādam no komersantiem ir noteikta būtiska ietekme galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū, regulators tam var piemērot tarifu regulēšanas saistības – noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku, apstiprināt tarifus, tuvināt tarifus to sniegšanas izmaksām, piemērot izmaksu attiecināšanas un aprēķināšanas metodiku un citus tarifu regulēšanas pasākumus.

   Šie komersanti aprēķina galalietotāju tarifus saskaņā ar SPRK apstiprināto tarifu aprēķināšanas metodiku (spēkā līdz 31.12.2015.), metodiku  (spēkā no 01.01.2016.)

   Saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku:

       ·  komersanta vietējo sarunu tarifs ar cita publiskā telefona tīkla abonentu nedrīkst pārsniegt pakalpojuma maksimālo tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar formulu punktā 10.2. (http://www.likumi.lv/doc.php?id=123105&from=off)

       ·  komersanta iekšzemes tālsarunu tarifs ar cita publiskā telefona tīkla abonentu nedrīkst pārsniegt pakalpojuma maksimālo tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar formulu punktā 10.3. (http://www.likumi.lv/doc.php?id=123105&from=off )

   Saskaņā ar regulatora 2007.gada 7.marta lēmumiem  Nr.48 , Nr.49 , Nr.50 , Nr.52 , Nr.55 un 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.244 ir noteikusi, ka SIA „Lattelecom” pašlaik ir vienīgais elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā Latvijas Republikas teritorijā tirgū.

2.2.  Neregulētie galalietotāju tarifi

   Elektronisko sakaru komersanti, kuriem nav noteikta būtiska ietekme tirgū un uzliktas tarifu regulēšanas saistības, pakalpojumu tarifus nosaka patstāvīgi, nodrošinot to atklātību un publisko pieejamību.

3.  Viesabonēšanas tarifi 

Eiropas Savienības (ES) Padome 2012.gada 13.jūnijā pieņēma Regulu Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā. Regula publicēta ES oficiālajā Vēstnesī 2012.gada 30.jūnijā. 2015.gada 25.novembrī Eiropas Parlaments un ES padome apstiprināja Regulu Nr.2015/2120, ar ko groza un papildina Regulu Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā. Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī 2015.gada 26.novembrī.

Saskaņā ar regulējumu, galalietotājiem sniegto mobilo sakaru viesabonēšanas pakalpojumu Eiropas Savienības valstīs tarifi nedrīkst pārsniegt šādas vērtības (bez pievienotās vērtības nodokļa):

*Datu pārraide tiek uzskaitīta un maksa aprēķināta par izmantotajiem kB.
** Nepārsniedzot maksimālo tarifu, kas pakalpojumam noteikts no 01.07.2014.
*** Tarifs tiek piemērots viesabonēšanas pakalpojumam godīgas izmantošanas apjomā. Ārpus šī apjoma iekšzemes tarifam var tikt piemērota piemaksa, kopējam tarifam nepārsniedzot maksimālo tarifu, kas pakalpojumam noteikts no 01.07.2014.

Vairāk informācija par viesabonēšanu: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming

4.  Maksa par numura pārvietošanu

   Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 57.panta ceturto daļu, regulators nodrošina, ka elektronisko sakaru komersanti savstarpējos norēķinos par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu piemēro izmaksām tuvinātus tarifus un galalietotāja tiešie maksājumi, ja tādi ir, nav šķērslis numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanai.

   Regulators ir apstiprinājis numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus .

   Regulators nenosaka mazumtirdzniecības tarifus numura saglabāšanas pakalpojumam. Donora tīkla operators nav tiesīgs pieprasīt maksu no galalietotāja par numura saglabāšanas pakalpojumu. Saņēmēja tīkla operators ir tiesīgs noteikt galalietotājam vienreizēju vai ikmēneša maksu par numura saglabāšanas pakalpojumu.

Uz sadaļas sākumu >