print Drukāt

Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu departaments

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt regulēšanas funkciju izpildi ūdenssaimniecības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarēs (turpmāk – regulējamās nozares);
 • izstrādāt Regulatora padomes lēmumu, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektus pakalpojumu regulēšanas jomā saskaņā ar normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu un ieteikumu, kā arī citu starptautisko organizāciju prasībām;
 • izstrādāt un pilnveidot regulējamo nozaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas un uzraudzīt to ievērošanu;
 • analizēt regulējamo nozaru komersantu iesniegtos tarifu projektus, izvērtēt tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai Regulatora padomē;
 • veikt regulējamo nozaru komersantu reģistrēšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgšanu no reģistra, kā arī reģistra uzturēšanu.
 • veikt regulējamo nozaru komersantu darbības analīzi;
 • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt regulējamo nozaru komersantu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, Regulatora padomes pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;
 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulējamo nozaru regulēšanu;
 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru jautājumos;
 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, pieprasījumus un sagatavot skaidrojumus un informāciju par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;
 • organizēt uzklausīšanas sanāksmes par departamenta sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un regulējamo nozaru komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem;
 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt un analizēt dokumentus, kā arī sagatavot Regulatora padomes lēmumu projektus strīdu izskatīšanā par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;
 • nodrošināt starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu regulējamo nozaru regulēšanas jautājumos departamenta kompetences ietvaros;
 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu  līdzsvarošanai;
 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.